Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Sędzia WSA Bolesław Stachura po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym w dniu 7 września 2022 r. sprawy ze skargi "L." S. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie decyzją z dnia 2 marca 2022 r. nr SKO/KD/400/5108/2021 utrzymało w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2021 r. nr SKO/CZ/400/4513/2021 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 2 września 2021 r. nr SKO/SL/400/2630/2021, na mocy której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza L. z dnia 29 lipca 2016 r. znak: RFN-P.3120.2.1.2016 w sprawie określenia L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. (dalej: "strona", "spółka", "skarżąca") wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.

Powyższe decyzje zostały wydane w następującym stanie faktycznym sprawy.

Wnioskiem z dnia 10 listopada 2021 r. spółka zwróciła się z ponownym wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Kolegium z dnia 2 września 2021 r., odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza L. z 29 lipca 2016 r. zarzucając, że SKO nie stwierdziło rażącego prawa w ww. decyzji z 29 lipca 2016 r.

Uzasadniając obszernie wniosek spółka wskazała jako podstawę stwierdzenia nieważności art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej: O.p.), zarzucając wydanie decyzji na podstawie nieprawdziwych danych, dotyczących nieruchomości stanowiącej przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 2010 r. oraz nieprawidłowości dotyczące postępowania w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r., zakończonego decyzją z dnia 29 lipca 2016., w tym nieprawidłowego wszczęcia postępowania, nieprawidłowych doręczeń (z pominięciem pełnomocnika spółki) oraz wadliwych ustaleń faktycznych.

Postanowieniem dnia 17 listopada 2021 r. Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 2 września 2021 r. nr SKO/SL/400/2630/2021, na mocy której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza L. z dnia 29 lipca 2016 r. znak: RFN-P.3120.2.1.2016 w sprawie określenia spółce zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r.

Decyzją z dnia 17 grudnia 2021 r. Kolegium odmówiło stwierdzenia nieważności własnej decyzji ostatecznej z dnia 2 września 2021 r.

Kolegium nie stwierdziło rażącego naruszenia prawa w decyzji z 2 września 2021 r., podnosząc, że takiego naruszenia prawa nie wskazała również wnioskująca spółka. Nadto Kolegium zauważyło ze wskutek upływu terminu przedawnienia nie byłoby możliwe wydanie decyzji orzekającej co do istoty sprawy, a więc w sprawie określenia wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r.

Strona 1/7