Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2008 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Lidia Maląg, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2014 r. sprawy ze skargi M[...] B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do grudnia 2008 roku oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną do Sądu decyzją z dnia 16.12.2013 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy na skutek odwołania podatnika utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z dnia 27.09.2013 r. nr[...] , określającą M. B. spółka z o.o. z siedzibą w B. B. (poprzednia nazwa: J.K. B. spółka z o.o.) za okresy miesięczne od lutego do grudnia 2008 r. kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (łącznie w wysokości [...] zł).

Decyzję organu odwoławczego doręczono Spółce dnia 30.12.2013 r.

Z uzasadnienia tej decyzji oraz z akt spawy wynika, że w związku ze złożonymi w dniu 01.07.2013 r. do Urzędu Skarbowego w S. korektami deklaracji podatkowych VAT-7 za okres od lutego do grudnia 2008 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w S. postanowieniem z dnia 09.07.2013 r. podjął wobec ww. Spółki postępowanie kontrolne.

Uprzednio, w toku postępowania kontrolnego w zakresie m.in. deklarowanych podstaw opodatkowania za 2008 r., podjętego wobec Spółki na podstawie postanowienia z 23.11.2011 r., stwierdzono nieprawidłowości za okresy od lutego do grudnia 2008 r. Spółka zgadzając się z dokonanymi ustaleniami w dniu 14.06.2012 r. złożyła korekty deklaracji podatkowych VAT-7 za ww. okresy rozliczeniowe. Postępowanie kontrolne zakończono wynikiem kontroli z dnia 20.06.2012 r.

W załączonych do korekt deklaracji złożonych w dniu 01.07.2013 r. wyjaśnieniach Spółka stwierdziła, że podstawę do złożenia tych powyżej wskazanych korekt stanowił fakt, iż wystawione w 2008 r. faktury VAT pomiędzy spółką M. B. (poprzednia nazwa: J.K. B.) a jej kontrahentem - spółką z o.o. I. C. z siedzibą w S. - nie odzwierciedlały faktycznie przeprowadzonych transakcji, co zostało stwierdzone w trakcie przeprowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. postępowania kontrolnego wobec spółki I. C.. Spółka ta, zgadzając się z ustaleniami dokonanymi przez organ kontroli skarbowej, na podstawie wystawionych faktur korygujących skorygowała do zera wszystkie transakcje, które nie odbyły się w rzeczywistości. Zażądała tego również od spółki M. B.. W związku z tym spółka M. B. wystawiła faktury korygujące dotyczące niezrealizowanych transakcji.

Odpowiadając na wezwanie organu kontroli z 11.07.2013 r. do przedłożenia dowodów stanowiących podstawę dokonania ww. korekt deklaracji VAT-7 spółka M. B. przesłała kserokopię części wyniku kontroli z dnia 08.02.2013 r., wydanego przez Dyrektora UKS w B. dla spółki z o.o. I. C. oraz kserokopię uzasadnienia dokonanych korekt deklaracji podatkowych VAT-7 za okresy rozliczeniowe od lutego 2008 r. do stycznia 2009 r. i wskazała, w wyniku korekty kwoty podatku z deklaracji podatkowej VAT-7 za te okresy uległy odpowiednio zmniejszeniu albo zwiększeniu, w stosunku do korekt deklaracji wynikających z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez UKS w S. Ponadto przy piśmie z 02.08.2013 r. Spółka przesłała kopie 68 korekt faktur VAT wystawionych przez spółkę dla spółki z o.o. I. C. oraz kopie 68 korekt faktur VAT wystawionych przez tę spółkę dla spółki M. B., a także kopie tych faktur zakupu i sprzedaży (pierwotne) oraz kopie rejestrów sprzedaży za okresy od 01.02. do 31.12.2008 r. Ponadto prokurent spółki M. B. poinformowała, że spółka ta poza korektami faktur VAT nie posiada innych dokumentów dotyczących obrotu towarowego (Wz, Pz) i finansowego (przelewów, dowodów wpłaty i wypłaty), związanych z wystawionymi pomiędzy spółkami M. B. a I. C. fakturami korygującymi.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej