Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Kaczmarczyk - Gawęcka /spr/ Sędzia WSA Alicja Polańska Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 5 maja 2010 r. sprawy ze skargi R. G. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

R. G. w dniu 24 sierpnia 2009 r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku podatkowego związanego z dochodem uzyskanym z transakcji walutowych.

Opisując zdarzenie przyszłe wnioskodawca wskazał, iż posiada walutę obcą, którą nabył, jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, do majątku prywatnego. W związku ze zwyżkującym kursem walut obcych i sytuacją na rynku finansowym, zamierza sprzedać tę walutę po kursie wyższym niż wynosiła cena nabycia. Pieniądze w walucie polskiej, uzyskane w ten sposób, będą stanowiły także majątek prywatny i nadal nie będą miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym R. G. zadał pytanie, czy różnicę wyrażoną w złotych polskich, powstałą w wyniku zaistniałych w dniu nabycia i dniu sprzedaży walut różnic kursowych, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, wnioskodawca stwierdził, że zarówno dochód wynikający z wymiany waluty w kantorze, jak i przewalutowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli transakcje te nie są dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem wnioskodawcy, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie postawione w treści wniosku, należy dokonać swoistego rozróżnienia między osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a osobą która działalność taką prowadzi. Przedsiębiorcy uzyskujący dochód z różnic kursowych muszą go opodatkować. Jednakże w odniesieniu do regulacji, gdy zarobek związany z wymianą walut uzyskują podatnicy, którzy działalności gospodarczej nie prowadzą, ustawodawca nie wymienia wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów z tytułu różnic kursowych. W ocenie wnioskodawcy, kwestia rozliczenia dochodów powstałych z różnic kursowych jest uregulowana wprost w przepisach podatkowych. Specyficzne uregulowania dotyczące tych kwestii, zostały zawarte w przepisach dotyczących zasad rozliczania przychodów oraz kosztów z tego źródła oraz w części dotyczącej szczególnych zasad ustalania dochodu. W tym jednak zakresie również ograniczono wprost zastosowanie tych regulacji wyłącznie do przychodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Zdaniem wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiujące kategorie przychodów w art. 10-20, nie obejmują sytuacji, w której osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, musi opodatkować zysk powstały w wyniku różnic kursowych co jest konsekwencją faktu, że mimo dokonanej wymiany są to nadal posiadane przez podatnika środki pieniężne, tyle tylko, że wyrażone w innej walucie. Zakładając, że środki te zostały uzyskane z przychodów poprzednio opodatkowanych, nie jest to dochód do opodatkowania. Wnioskodawca wskazał dalej, że ustawa o podatku dochodowym nie wymienia takiej kategorii przychodu, co więcej, określając jako źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, definiuje je w art. 17, nie dając możliwości uznania, że taki dochód należy traktować jako przychód z kapitałów. Osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia różnic kursowych, jako źródła przychodów, a więc w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej "różnice kursowe" nie są źródłem przychodów, a co za tym idzie nie są też źródłem dochodów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze.

Strona 1/6