Sprawa ze skargi L.R. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek /spr./ Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska WSA Jarosław Szaro Protokolant ref. Anna Kotowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2018 r. sprawy ze skargi L.R. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego L.R. kwotę 697 (słownie sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

I SA/Rz 746/18

U Z A S A D N I E N I E

L. R. (dalej określany także jako: "wnioskodawca") zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwanego "organem" albo "Dyrektorem KIS") z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedstawiając zaistniały stan faktyczny podał, że był współwłaścicielem 1/6 udziału w nieruchomości położonej w K., który nabył na mocy umowy darowizny z dnia 29 października 1990 r. i 10 czerwca 1991 r. Na mocy umowy sprzedaży z dnia 23 marca 2016 r. nabył dodatkowo 1/12 udziału za cenę 125.000 zł za środki z majątku osobistego. W dniu 26 kwietnia 2017 r. sprzedał wszystkie swoje udziały w ww. nieruchomości. Z pozyskanych środków nabył wspólnie z żoną do majątku wspólnego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Umowę zawarł w dniu 21 lipca 2017 r.

W związku z powyższym sformułował następujące pytanie: Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określanej skrótem "u.p.d.o.f.") w zakresie sprzedaży 1/12 udziału, od których nabycia nie upłynął pięcioletni termin przed zawarciem umowy sprzedaży, wobec przeznaczenia dochodu z ich sprzedaży na zakup, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nabytej na majątek wspólny z żoną, przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe?

Zdaniem wnioskodawcy ze zwolnienia tego ma prawo skorzystać. Środki ze sprzedaży przeznaczył bowiem na nabycie budynku mieszkalnego. Zwolnienie od podatku dotyczyć będzie takiej części dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jaki proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe. Środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów w całości przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...], Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika:

1) za prawidłowe - w zakresie uznania części przychodu wydatkowanego na zakup budynku mieszkalnego za wydatki na cele mieszkaniowe,

2) za nieprawidłowe - w zakresie uznania części przychodu wydatkowanego na zakup budynku gospodarczego za wydatki na cele mieszkaniowe.

Powołując się na art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. organ interpretacyjny stwierdził, że zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i stanowi odrębne źródło dochodu. Przepis ten znajdzie zastosowanie do wnioskodawcy z uwagi na to, że nabycie udziału w nieruchomości miało miejsce w 2016 r. a zbycie w kwietniu 2017 r. W art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. przewidziane jest jednak zwolnienie od podatku, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunki i cele wydatkowania środków dla potrzeb zwolnienia określone zostały w sposób wyczerpujący w przepisach art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e u.p.d.o.f.

Strona 1/5