Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Tomasz Smoleń Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska / spr./ WSA Grzegorz Panek Protokolant ref. staż. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] kwietnia 2016r. nr [...] 2) umarza postępowanie administracyjne, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej M. B. kwotę 5.573 (słownie pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia [...] kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 25.175 zł dla M. B. (dalej: podatniczka/skarżąca).

Z uzasadnienia w decyzji i akt sprawy wynika, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w R. z dnia [...] lipca 2005 r. sygn. akt [...] o stwierdzeniu nabycia 1/2 części spadku po zmarłej w dniu 28 października 2003 r. R. B. oraz umową o dział spadku z dnia 14 września 2007 r., M. B. nabyła w całości nieruchomości położone w R., których część następnie zbyła na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 sierpnia 2011 r. za łączną kwotę 265 000 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r. wszczął wobec podatniczki postępowanie w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w dniu 4 sierpnia 2011 r., a następnie decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r. określił zobowiązanie w wysokości 25 175 zł. Wskazano, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części (1/2) przekraczającej udział w spadku, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 nr 14, poz. 73 ze zmianami - dalej: u.p.d.o.f.), w związku ze sprzedażą nieruchomości w okresie nieprzekraczającym 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Organ uznał, że 1/2 część nabytego udziału w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu z uwagi na upływ pięcioletniego okresu od dnia nabycia spadku, tj. od dnia śmierci spadkodawcy. Organ uznał też, że nie ma podstaw do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., z uwagi na niezłożenie w terminie do 30 kwietnia 2012 r. stosownego oświadczenia (art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f.).

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca kwestionowała, aby na podstawie umowy o dział spadku z dnia 14 września 2007 r. nastąpiło przysporzenie jej majątku ponad udział spadkowy. Jej zdaniem, nabycie nieruchomości w całości nastąpiło w dniu otwarcia spadku, tj. w dniu 28 października 2003 r.

Decyzją z dnia [...] lipca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W jego ocenie nie ma podstaw, aby uznać, że datą nabycia całej nieruchomości - w przypadku nadwyżki ponad udział w spadku - jest data otwarcia spadku, nie zaś dzień umowy o dział spadku, zgodnie z którą M. B. stała się wyłączną właścicielką nabytej nieruchomości. Tym samym nie jest możliwe wyłączenie z opodatkowania - z uwagi na upływ terminu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. - dochodu ze sprzedaży. W chwili działu spadku następuje skonkretyzowanie składników majątkowych, jakie w drodze dziedziczenia nabyte zostały przez spadkobierców, jeżeli zatem wskutek działu spadku nastąpiły takie przesunięcia w ramach masy spadkowej, że każdy ze spadkobierców uzyska składniki majątkowe odpowiadające wartości jego udział w spadku, a żaden z nich nie zostanie wzbogacony kosztem innego spadkobiercy, zasadny jest wniosek, że nie nastąpiło przysporzenie majątkowe w stosunku do udziału w masie spadkowej, jeżeli natomiast w wyniku działu spadku doszło do przyrostu mienia spadkobiercy, w stosunku do wartości nabytego uprzednio udziału spadkowego - a taka właśnie sytuacja występuje w niniejszej sprawie - czynność taka będzie utożsamiana z nabyciem nieruchomości (udziałów nieruchomości) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. Organ wskazał na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażające podobne stanowisko.

Strona 1/6