Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek Sędzia WSA Kazimierz Włoch Asesor WSA Jacek Boratyn / spr./ Protokolant sekr. sąd. Joanna Kulasa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi spółki "A" Sp. z o.o. Sp. kom. w R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/8

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania "A" sp z o.o. sp. k., z siedzibą w R. - zwanej dalej skarżącą, od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] września 2016 r., nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia skarżącej nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu nadpłaconego podatku od czynność cywilnoprawnych w żądanej wysokości, uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji i odmówił stwierdzenia skarżącej nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych w żądanej wysokości, wraz z odsetkami.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy skarżąca, wnioskiem z dnia [...] lipca 2016 r., wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, w kwocie 87 000,75 zł, wraz z odsetkami, pobranego przez płatnika (notariusza) przy zawieraniu umowy o zmianie umowy spółki, w dniu [...] listopada 2015 r.

Umową w formie aktu notarialnego z dnia [...] listopada 2015 r. zmieniono umowę spółki wprowadzając do niej postanowienia, zgodnie z którymi Ł. L. wniósł do niej wkład (aport stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa) o wartości 17 400 150 zł. Od wartości przedmiotowego wkładu notariusz pobrał tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 87 000,75 zł.

Zdaniem skarżącej, w opisanym wyżej przypadku podatek został pobrany niezasadnie, albowiem przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, ze zm. zwanej dalej ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych), na podstawie których płatnik pobrał podatek, są niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego, którego implementacja do krajowego porządku prawnego była wadliwa.

Skarżąca w uzasadnieniu swojego wniosku stwierdziła, że do dnia [...] grudnia 2006 r. wniesienie aportu do spółek podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z tym opodatkowanie tego rodzaju czynności, od dnia [...] stycznia 2007 r., podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowiło naruszenie obowiązującej na gruncie prawa unijnego zasady stand-still, w myśl której państwa członkowskie po akcesji do Unii Europejskiej nie mogą wprowadzić żadnych regulacji, które byłyby sprzeczne z Dyrektywą Rady z dnia 17 lipca 1969 r. (69/335/EWG) (Dz. U. UE. L. z 1969 r. Nr 249, ze zm., zwanej dalej Dyrektywą 69/335/EWG), zastąpioną następnie, z dniem 1 stycznia 2009 r. Dyrektywą Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 46, ze. zm., zwanej dalej Dyrektywą 2008/7/WE), a także celem jej ustanowienia, tj. wspierania swobodnego przepływu kapitału.

Strona 1/8