Sprawa ze skargi Gminy Nowy Żmigród na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 2/13

Wśród czynności wykonywanych przez gminę można wyróżnić: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynności zwolnione z tego podatku, czynności polegające na uzyskiwaniu przychodów i dochodów, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a także czynności niezwiązane z uzyskiwaniem jakichkolwiek wpływów.

Zdaniem skarzącej, w odniesieniu do tzw. wydatków mieszanych, ma ona prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, w oparciu o proporcję sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. We wskazanej wyżej proporcji sprzedaży, w rozumieniu art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie powinna ona uwzględniać zdarzeń spoza zakresu ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, w odniesieniu do wydatków mieszanych, gmina, w swojej ocenie, nie jest zobowiązana do zastosowania jakiekolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji), w celu określenia kwoty podatku naliczonego, podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, wskazaną w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina wyraziła także przekonanie, że nie jest ona zobowiązana do naliczania podatku należnego, z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza podatku od towarów i usług. Podobnie nie powinna uwzględniać obrotu z tytułu dostaw nieruchomości komunalnych, w proporcji sprzedaży. Aktualnie zaś może ona skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego, związanego z wydatkami mieszanymi, tj. w 2014 r. może dokonać korekty deklaracji, obejmujących okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2010 r. W przypadku natomiast korekt za lata wcześniejsze, skarżąca od razu powinna zastosować proporcję właściwą dla danego roku.

Minister Finansów, interpretacją indywidualną z 14 października 2014 r., uznał za prawidłowe stanowisko gminy odnośnie:

• braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza zakresem objętym ustawą o podatku od towarów i usług,

• możliwości dokonania w 2014 r. korekt deklaracji obejmujących okresy rozliczeniowe od stycznia 2010 r.,

• możliwości zastosowania od razu proporcji właściwej dla danego roku, w sytuacji dokonywania korekt deklaracji VAT za lata wcześniejsze.

Strona 2/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów