Sprawa ze skargi Gminy Nowy Żmigród na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Kazimierz Włoch Sędziowie NSA Jacek Surmacz / spr./ WSA Grzegorz Panek Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 marca 2015r. sprawy ze skargi Gminy Nowy Żmigród na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 14 października 2014r. nr IBPP3/443-820/14/EJ w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) określa, że zaskarżona interpretacja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku, 3) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącej Gminy Nowy Żmigród kwotę 440 (słownie: czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/13

Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia 14 października 2014 r., nr IBPP3/443-820/14/EJ, uznał za nieprawidłowe stanowisko Gminy Nowy Żmigród - zwanej dalej gminą, odnośnie do interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania tzw. "wydatków mieszanych".

Wnioskiem z dnia 8 lipca 2014 r. gmina zwróciła się do Ministra Finansów z następującym pytaniami:

• czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. towarów i usług związanych z: czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czynnościami zwolnionymi z tego podatku, czynnościami polegającymi na uzyskiwaniu przychodów i dochodów, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, a także czynnościami niezwiązanymi z uzyskiwaniem jakichkolwiek wpływów, ma ona prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, w oparciu o proporcję sprzedaży [współczynnik sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, ze zm., zwana dalej ustawą o podatku od towarów i usług],

• czy występujące po stronie gminy zdarzenia spoza zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, winna ona uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,

• czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego, podlegającej częściowemu odliczeniu, w odniesieniu do wydatków mieszanych, gmina jest dodatkowo zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika proporcji itd.), poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,

• czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu podatku od towarów i usług, skarżąca jest zobowiązana do rozliczenia podatku należnego ?

Z przedstawionego przez gminę stanu faktycznego wynika, że jest ona czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oprócz tego realizuje także szereg zadań, nałożonych na nią odrębnymi przepisami, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość tych zadań realizowana jest w ramach reżimu publicznoprawnego, niemniej jednak gmina wykonuje też zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów