Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., , , , ,
Sentencja

| | Sygn. akt I SA/Po 775/14, , , , , WYROK, , W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, , Dnia 24 czerwca 2015 r., , , Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w składzie następującym:, , Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem, Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.), , Protokolant: ref. staż. Karolina Samolczyk, , , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2015 r., sprawy ze skargi P. B. i M.B., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] r. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., , , , , oddala skargę., , ,

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając jako organ egzekucyjny, prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec MB i PB, na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...] wystawionych przez Wójta Gminy oraz [...] wystawionych przez Burmistrza.

Zawiadomieniem z dnia [...], nr [...], organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

W dniu [...] wpłynęło do organu egzekucyjnego pismo zobowiązanych, zawierające skargę na w.w czynność egzekucyjną.

W wyniku przeprowadzenia przez organ nadzoru postępowania wyjaśniającego odnośnie zakresu żądania, zobowiązani pismem z dnia [...] wskazali, że ich pismo z dnia [...] stanowi żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Dyrektor Izby Skarbowej pismem z dnia [...] nr [...] przekazał pisma zobowiązanych z dnia [...] i z dnia [...] Naczelnikowi Urzędu Skarbowego jako organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Pismem z dnia [...] nr [...] organ egzekucyjny wezwał zobowiązanych do wskazania, która z przesłanek wymienionych w art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma stanowić podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny pismami z dnia [...] wystąpił do wierzycieli Burmistrza i Wójta Gminy o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku zobowiązanych.

Zobowiązani pismem z dnia [...] wskazali, że ich trudna sytuacja finansowa spowodowana została przez prokuratora, który doprowadził firmę do bankructwa, a pomimo korzystnego wyroku NSA w dalszym ciągu mają problemy ze wznowieniem działalności. Zobowiązani podtrzymali, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonał wyroku Sądu Administracyjnego z dnia [...], sygn. akt [...]. Zobowiązani wnieśli o umorzenie postępowania egzekucyjnego, przy czym nie wskazali żadnej przesłanki obligatoryjnej zawartej w art. 59 par. 1 u.p.e.a.

W odpowiedzi na pisma organu egzekucyjnego Wójt Gminy postanowieniem z dnia [...] uznał zgłoszone żądanie o umorzenie postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione, Burmistrz pismem z dnia [...] stwierdził, że nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 59 u.p.e.a. uprawniająca do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...] nr [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Pismem z dnia [...] PB wniósł zażalenie na to postanowienie, żądając jego uchylenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło postanowienie Wójta Gminy z dnia [...] nr [...] i umorzyło postępowanie organu I instancji w zakresie stanowiska wierzyciela w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazano, że brak było podstaw prawnych do wydania postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w sprawie o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 u.p.e.a.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej