Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła
Uzasadnienie strona 6/6

Za stanowiskiem NSA przemawiać może regulacja zawarta w art. 240 i art. 241 kodeksu. Określono w nich przypadki zabezpieczenia kwoty należności celnych na majątku dłużnika lub na towarze, w razie gdyby kwota złożonego zabezpieczenia nie pokryła długu celnego. Natomiast gdyby wziąć pod uwagę interpretację organów celnych - to trzeba liczyć się z tym, że importer dwukrotnie uiszcza należności celne i podatkowe, po raz pierwszy - przekazując je na konto agencji celnej, która w jego imieniu i na jego rzecz dokonuje zgłoszenia celnego; po raz drugi - w wyniku wszczętego wobec niego postępowania egzekucyjnego.

W rozpatrywanej sprawie organy celne, nie uzyskawszy pokrycia należności celnych ze złożonego zabezpieczenia w trybie art. 242 par. 1 kodeksu, skierowały w postępowaniu nakazowym pozew do sądu, w wyniku czego sąd wydał towarzystwu ubezpieczeniowemu G., w którym ubezpieczona była agencja celna L. - nakaz zapłaty należności celnych i podatkowych. Następnie, w związku z postanowieniem sądu gospodarczego o ogłoszeniu upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego G., zasądzona wierzytelność zgłoszona została przez urząd celny do masy upadłości firmy G. Zatem organy celne mogą nadal oczekiwać zaspokojenia swoich roszczeń z oszacowanej masy upadłościowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Podmiot prowadzący obrót gospodarczy z zagranicą ma prawo przy korzystaniu z usług agencji celnej /której upoważnienie obejmuje m.in. uiszczenie należności celnych/ do szczególnej ochrony swoich interesów. Przy udzielaniu uprawnień agencji, podmiot ten może rozważyć kwestię wyboru pośredniego sposobu przedstawicielstwa, co skutkuje jego zabezpieczeniem w tym sensie, że wówczas zgłaszającym i dłużnikiem jest agencja, jako działająca we własnym imieniu. Jednak, zgodnie z art. 209 par. 3 kodeksu, dłużnikiem będzie wówczas również osoba, na rzecz której składane jest zgłoszenie celne, a więc importer.

Na przedstawione problemy i wątpliwości - mam nadzieję - znajdziemy odpowiedź w orzeczeniu Sądu Najwyższego, jeżeli Minister Sprawiedliwości poprze wniosek Prezesa GUC i wystąpi o rewizję nadzwyczajną wyroku.

2/ Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 1997 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Strona 6/6