Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła
Uzasadnienie strona 2/6

W tym stanie rzeczy zgłaszającym była firma "P.", wobec czego, Zgodnie z art. 65 par. 6 Kodeksu celnego, organ celny zasadnie wystawił nakaz zapłaty.

Decyzję tę Andrzej M. - właściciel firmy "P." zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosząc o jej uchylenie w części utrzymującej w mocy nakaz zapłaty. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzuca w szczególności naruszenie prawa materialnego - przede wszystkim art. 258 par. 1 Kodeksu celnego, niezastosowanie środków prawnych przewidzianych w art. 231 par. 1 pkt 1 i art. 242 Kodeksu celnego, naruszenie art. 121 par. 1, art. 122 i art. 125 ordynacji podatkowej i niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych.

W uzasadnieniu skargi Andrzej M. przytacza przede wszystkim okoliczności wskazane w odwołaniu.

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma "P." była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998r. oraz 2 grudnia 1998r. oleju opałowego. Towar ten każdorazowo zgłosiła do odprawy celnej jako importer /?/ "O." Agencja Celna.

Agencja ta w rubrykach 9 JDA SAD figuruje jako podmiot odpowiedzialny za sprawy finansowe.

Na podstawie umowy zlecenia dla agencji celnej (...) "O." Agencja Celna zobowiązała się dokonywania na rzecz "P." odpraw celnych w procedurze dopuszczania do obrotu i do uregulowania należności celnych od sprowadzonego towaru, po uprzednim wpłaceniu stosownych kwot przez ww. firmę. Na poczet należności celnych i podatkowych do dnia 26.10.1998 r. "P." przekazał ww. Agencji 40.000 zł. Wobec powyższego, mając na względzie postanowienia przepisu art. 253 par. 1 pkt 1 i par. 2 pkt 1 Kodeksu celnego uznać należy, że "O." Agencja Celna była przedstawicielem bezpośrednim firmy "P.", a ponadto obowiązana była zgodnie z umową i art. 256 par. 1 Kodeksu celnego jako agencja celna do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego. Agencja Celna "O." działała na podstawie koncesji na prowadzenie agencji celnej. Kodeks celny w Dziale II zawarł regulację prawną dotyczącą działania agencji celnych przyznając im szczególne uprawnienia i obowiązki w postępowaniu celnym. Ustawodawca dopuszczając istnienie ww. agencji miał także na względzie interes podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu z zagranicą, co wynika m.in. z przepisu art. 253 Kodeksu celnego. Działanie agencji celnych, w określonym w ww. kodeksie zakresie, zastępuje działanie bezpośrednie wspomnianych podmiotów gospodarczych w toku odprawy celnej. Z mocy przepisu art. 258 par. 1 Kodeksu celnego agencja celna /osoba posiadająca koncesję na prowadzenie agencji celnej/ ponosi pełną odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwot długów celnych lub innych opłat, jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności, do których została upoważniona agencja celna.

Strona 2/6