skarg: 1. "W.-L." Spółka z o.o. w W. 2. Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego "A." w L. na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie opłaty skarbowej
Tezy

Ze zwolnienia od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./, korzystają u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 października 1998 r. sprawy ze skarg: 1. "W.-L." Spółka z o.o. w W. 2. Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego "A." w L. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 10 lutego 1998 r. (...) w przedmiocie opłaty skarbowej - oddala skargi.

Uzasadnienie strona 1/5

Urząd Skarbowy w L. decyzją z dnia 27 października 1997 r. na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. "a", art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 5 pkt 4, art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ i par. 58 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 53 poz. 253 ze zm./ określił opłatę skarbową od umowy kupna-sprzedaży obligacji Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej - 3 procent Państwowej Renty Ziemskiej II Serii z dnia 1 czerwca 1936 r., zawartej w dniu 28 października 1994 r. pomiędzy W.-L. Spółką z o.o. w W. /sprzedającą/ a Przedsiębiorstwem Przemysłu Fermentacyjnego "A." w L. /kupującym/ - za pośrednictwem agenta - Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "P." Spółki z o.o. w W. - na kwotę (...).

W.-L. Spółka z o.o. w W. w odwołaniu od wyżej opisanej decyzji wniosła o jej uchylenie i umorzenie postępowania, ewentualnie stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając jej naruszenie : art. 42 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ oraz par. 63 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 53 poz. 253 ze zm./.

Spółka W.-L. w uzasadnieniu odwołania podniosła, że w myśl przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. "a" ustawy o opłacie skarbowej opłacie tej nie podlegają umowy sprzedaży zawierane przez podatnika VAT - bez względu na to, co stanowi przedmiot takiej umowy. Stwierdziła także, iż prowadzone przez nią przedsiębiorstwo miało w zakresie swej działalności gospodarczej świadczenie działalności maklerskiej związanej z obrotem papierami wartościowymi. Działalność ta mieściła się w zakresie gałęzi KU 94 "Usługi finansowe" i podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w zw. z poz. 13 załącznika nr 2 do tej ustawy.

Spółka W.-L. powołała się także na zwolnienie od opłaty skarbowej umów sprzedaży papierów wartościowych podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa maklerskie na podstawie par. 63 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 92 r. w sprawie opłaty skarbowej.

Odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Urzędu Skarbowego w Lesznie wniosło także Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego "A." w L., zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Odwołujące się Przedsiębiorstwo wniosło o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania.

Strona 1/5