Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dominik Mączyński Sędziowie Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2011 r. sprawy ze skargi S. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej [...] na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ( [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; III. określa, że wymieniona w punkcie pierwszym interpretacja indywidualna nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie strona 1/5

Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2010 r. S. S. zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca jest osobą fizyczną. W dniu [...] sierpnia 2007 r. zakupił wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Drugi nabywca nieruchomości nie jest członkiem rodziny podatnika. Udział zainteresowanego we własności nieruchomości wynosił 3/4. Z uwagi na nieskorzystanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z prawa pierwokupu, dnia [...] sierpnia 2007 r. sprzedający, na mocy aktu notarialnego, przeniósł na podatnika oraz drugiego nabywcę własność przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość ta nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dnia [...] sierpnia 2009 r. Rada Gminy uchwaliła dla przedmiotowej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalając jednocześnie wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta pianistyczna) na 15%.

W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli za kwotę [...] zł przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa wart. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłatę wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?

Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości podatnik może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku

1

Sygn. akt I SA/Po 467/11 dochodowym od osób fizycznych opłatę, wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna). W uzasadnieniu wyjaśniono, że z uwagi na brak definicji ustawowej kosztów odpłatnego zbycia, należy stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku. Następnie wnioskodawcza wskazał, że w doktrynie i orzecznictwie przyjęło się, że są to zarówno koszty, które warunkują dokonanie transakcji, jak i koszty dodatkowe, które ponosi się w związku z tą transakcją. W ocenie wnioskodawcy, do takich kosztów można zaliczyć między innymi:

Strona 1/5