Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Uzasadnienie strona 2/5

Ze względu na fakt, iż roszczenie o zapłatę renty planistycznej powstaje w momencie zbycia nieruchomości, wnioskodawczyni sformułowała tezę, iż stanowi tym samym koszt odpłatnego zbycia. Ponadto opłata ta nie została wykluczona przez ustawodawcę z kosztów odpłatnego zbycia. Renta planistyczna ponoszona jest w związku ze sprzedażą nieruchomości, a więc jest ponoszona w celu osiągnięcia przychodów.

Na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do stanowiska prezentowanego we wniosku, organ stwierdził, że renta planistyczna nie będzie stanowiła kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości. W związku z powyższym, wydatek ten nie może być uwzględniony przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu podatkowego E. S. wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia [...] marca 2011 r. nr [...], na które organ udzielił odpowiedzi pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r., znak [...] (data doręczenia: ... kwietnia 2011 r.).

W skardze na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, skarżąca nie zgadza się z interpretacją przepisów prawa podatkowego i wnosi o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz zasądzenie od Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania.

Interpretacji zarzucono rażące naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 217 Konstytucji RP, poprzez błędną jego wykładnię i bezzasadne przyjęcie, że tzw. renta (opłata) planistyczna nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w tym przepisie, a wydatki związane z jej poniesieniem nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości. Zarzucono także obrazę przepisów postępowania, mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. art. 124 w zw. z art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez niewyjaśnienie stronie przesłanek, którymi kierował się organ uznając, że za koszt zbycia nie może zostać uznana tzw. renta planistyczna oraz obrazę przepisów postępowania, mającą istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. art. 14c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej poprzez brak wskazania uzasadnienia prawnego oceny organu.

W złożonej skardze skarżąca zwróciła uwagę na charakter renty planistycznej, której reżim prawny kształtowany jest na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skarżąca podniosła, iż dla powstania obowiązku zapłaty renty planistycznej pierwszorzędne znaczenie ma zbycie nieruchomości.

Strona 2/5