Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna - Kubicka Sędziowie Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędzia WSA Dominik Mączyński (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Alicja Ajnbacher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2011r. sprawy ze skargi E.Ś. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej E. Ś. kwotę [...] zł ( [...] ) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

Uzasadnienie strona 1/5

Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2010 r. E. S. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni w dniu [...] sierpnia 2007 r. kupiła wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Udział we własności nieruchomości wynosił 1/4. Nieruchomość ta nie była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu [...] sierpnia 2009 r. Rada Gminy uchwaliła dla tej nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalając jednocześnie wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%.

W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim współwłaścicielem zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za kwotę [...] zł. W związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty renty planistycznej.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłatę wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?

Zdaniem wnioskodawczyni, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem przedmiotowej nieruchomości może zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłatę, wskazaną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna).

W uzasadnieniu wyjaśniono, że z uwagi na brak definicji ustawowej kosztów odpłatnego zbycia, należy stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku. Następnie wnioskodawczyni wskazała, iż są to zarówno koszty, które warunkują dokonanie transakcji, jak i koszty dodatkowe, które ponosi się w związku z tą transakcją.

Ponadto, skarżąca podniosła, iż renta pianistyczna ma bezpośredni związek ze sprzedażą nieruchomości. Uzasadniając swoje stanowisko, wskazano, że w przypadku spełnienia warunków wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości bez tej opłaty. Opłata nie powstaje też bez zbycia nieruchomości. Zbycie nieruchomości warunkuje powstanie opłaty co - zdaniem wnioskodawczyni - wskazuje na bezpośredni związek pomiędzy opłatą a zbyciem nieruchomości.

Strona 1/5