Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie podatku akcyzowego od stycznia do lipca oraz grudzień 2000 r.
Tezy

Wobec stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2 poz. 3 ze zm./ w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ z Konstytucją RP, Naczelny Sąd Administracyjny jest uprawniony na podstawie art. 7, art. 8 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP do nie stosowania par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035/, który również określa podmioty opodatkowania podatkiem akcyzowym wobec treści art. 217 Konstytucji RP.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Jolanty Werle-Binas sprawy ze skargi Hodowli Roślin "S." sp. z o.o. w likwidacji na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w P. z dnia 22 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego od stycznia do lipca oraz grudzień 2000 r. - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w P. z dnia 17 lipca 2001 r. (...).

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 17 lipca 2001 r. (...) Inspektor Kontroli Skarbowej określił Spółce z o. o. Hodowla Roślin "S." zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz zaległość podatkową za miesiące od stycznia do lipca 2000 r. oraz za grudzień 2000 r. Ustalono, że Spółka zużyła na inne cele 63.464 litrów oleju opałowego.

Określając podatek akcyzowy Inspektor powołał się na treść par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego.

Decyzją z dnia 22 listopada 2001 r. (...) Izba Skarbowa w P. utrzymała zaskarżoną decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 17 lipca 2001 r.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Izba stwierdziła, że zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz zaległość podatkowa za miesiące od stycznia do lipca 2000 r. oraz za miesiąc grudzień 2000 r. określone zostały przez Inspektora Kontroli Skarbowej w prawidłowej wysokości. W związku z zawartym w odwołaniu zarzutem, że Inspektor Kontroli Skarbowej określił zobowiązanie podatkowe i zaległość podatkową w oparciu o delegację zawartą w art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, który jest sprzeczny z art. 217 Konstytucji RP Izba wyjaśniła, że organy podatkowe działają na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, zgodnie z art. 120 Ordynacji podatkowej /art. 7 Konstytucji RP/ i nie posiadają uprawnień do legalnej i skutecznej prawnie oceny zgodności stosowanej ustawy podatkowej z Konstytucją RP. Izba stwierdziła, że zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ustawodawca upoważnił Ministra Finansów do określenia, w drodze rozporządzenia przypadków, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych. Na podstawie tego artykułu Minister Finansów w drodze rozporządzenia w sprawie podatku akcyzowego określił, iż podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające olej opałowy dla celów innych niż opałowe tj. do tankowania samochodów, ciągników, maszyn rolniczych /sieczkami samobieżnych, kombajnu, koparki samojezdnej, samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych/ stała się podatnikiem podatku akcyzowego, zgodnie z par. 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Ponadto Izba stwierdziła, że wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego jak również oczekiwanie na ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie stanowią przeszkody w załatwieniu sprawy zgodnie z obowiązującym prawem. W związku z zarzutem naruszenia art. 122 Ordynacji podatkowej Izba stwierdziła, że Inspektor Kontroli Skarbowej nie określił wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym na podstawie art. 23 par. 1 Ordynacji podatkowej. Stan faktyczny ustalił na podstawie faktur zakupu, dowodów magazynowych, protokołów przerobu, ewidencji środków trwałych, spisu z natury - kontrola oparta była na analizie przedstawionej dokumentacji.

Strona 1/6