Sprawa ze skargi na decyzję (...) podatku akcyzowego;
Uzasadnienie strona 2/5

W uzasadnieniu podnosi się, iż izba skarbowa dokonała błędnej wykładni obowiązujących przepisów, gdyż skoro zakupione przez nią paliwo było zabarwione na czerwono, to było zwolnione od podatku akcyzowego i nieistotne jest tutaj przeznaczenie zakupionego paliwa. Skarżąca powołując się na art. 217 Konstytucji RP wskazuje na niekonstytucyjność par. 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku ustawowego, z uwagi na niezachowanie wyłączności ustawy w określeniu podstawy i przedmiotu opodatkowania. W dodatkowym piśmie procesowym z dnia 18.07.2001 r. strona skarżąca powołuje się na wyrok NSA z dnia 28 lutego 2001 r., SA/Sz 2073/99.

Izba Skarbowa w P. w odpowiedzi na skargę, wniosła o jej oddalenie, podtrzymując swe dotychczasowe stanowisko. Podniesiona natomiast kwestia zgodności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego z art. 217 Konstytucji - nie należy do kompetencji izby. O zgodności aktów prawnych z Konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny na mocy art. 188 ustawy zasadniczej.

Naczelny Sąd Administracyjny, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy, zważył co następuje:

Na gruncie polskiego prawa /ponownie od 1 stycznia 1981 r. - por. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./, w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a następnie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie zwracano na obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadę wyłączności normowania obowiązków podatkowych w polskim systemie prawnym przez ustawę. Podstawowe elementy konstrukcji prawnej podatku, takie jak podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania czy stawki podatkowe winny być określone w samej ustawie i ustawa nie powinna powierzać takich treści aktom wykonawczym. Koncentrując się już tylko na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego można przykładowo wskazać chociażby na orzeczenie z dnia 19 października 1988 r., Uw 4/88, w którym stwierdzono, że normowanie obowiązków podatkowych należy do wyłączności ustawy.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 1996 r., U 4/96 wyjaśniono zaś, że podstawowe elementy konstrukcji prawnej podatku, do których należą podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe, powinny być określone w samej ustawie, a jeżeli ustawodawca uważa za celowe uregulowanie ich w akcie wykonawczym, to ustawa powinna dawać bardzo precyzyjne wskazówki co do kierunku tej regulacji. Natomiast w orzeczeniu z dnia 29 października 1996 r., U 4/96 - Trybunał Konstytucyjny odwołując się do dyskusji nad projektem ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wskazał, iż poziom opodatkowania /stawki/ w formie akcyzy, zwłaszcza paliw i olejów napędowych, powinien być uregulowany w ustawie, ponieważ wyroby te stanowią istotną pozycję kosztów wszystkich towarów i usług, a ogólne opodatkowanie paliw akcyzą ma zasadnicze znaczenie dla poziomu i ruchu cen.

Strona 2/5