Sprawa ze skargi na decyzję (...) podatku akcyzowego;
Tezy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./, zaliczające stronę skarżącą nie będącą ani producentem, ani importerem wyrobów akcyzowych do podatników podatku akcyzowego, zostało wydane na podstawie pozostającego w jaskrawej sprzeczności z postanowieniami art. 217 i art. 92 Konstytucji RP, art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, stanowiącego, że "Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych".

Przepis art. 35 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym pozostaje w oczywistej sprzeczności z jednej strony z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż nie zawiera jakichkolwiek wskazań co do treści rozporządzenia; z drugiej natomiast strony koliduje z postanowieniami art. 217 Konstytucji RP, w myśl którego określenie podmiotów i przedmiotów opodatkowania następuje w drodze ustawy, a nie rozporządzenia. Niekonstytucyjność delegacji ustawowej powoduje konsekwencje w postaci niekonstytucyjności aktu podustawowego.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej D.-M. na decyzję z dnia w przedmiocie Izby Skarbowej w P. 30 listopada 2000 r. (...) podatku akcyzowego; - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Inspektora Kontroli Skarbowej Józefa S. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. (...) z dnia 30 czerwca 2000 r.

Uzasadnienie strona 1/5

Izba Skarbowa w P. decyzja (...) z dnia 30.11.2000 r. utrzymała w mocy decyzję Inspektora kontroli Skarbowej Józefa S. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. (...) z dnia 30.06.2000 r. określającą Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej D.-M. zobowiązanie, zaległość w podatku akcyzowym i odsetki za zwłokę za miesiące marzec, kwiecień, czerwiec, sierpień, wrzesień i październik 1999 r.

W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnia, iż na podstawie zebranego w sprawie materiału ustalono, że spółdzielnia dokonała w 1999 r. zakupu barwionego na czerwono oleju opałowego w ilości 42.800 litrów z przeznaczeniem na cele opałowe, tymczasem 28.900 litrów tego paliwa zostało zużyte jako paliwo do pojazdów, z więc zmieniono jego przeznaczenie. Na podstawie delegacji zawartej w art. 35 ust. 4 ustawy o VAT - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa przypadki, gdy podatnikami są osoby lub jednostki inne niż producent lub importer wyrobów akcyzowych. W myśl par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 157 poz. 1035 ze zm./ - podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające lub zużywające olej opałowy dla celów innych niż opałowe, a obowiązek zgodnie z ust. 2 par. 2 powyższego rozporządzenia powstaje z chwilą sprzedaży lub zużycia oleju opałowego dla celów innych niż opałowe. Spółdzielnia z chwilą zmiany przeznaczenia oleju na cele inne niż opałowe, stała się podatnikiem podatku akcyzowego. Inspektor kontroli skarbowej słusznie również zastosował obniżone stawki podatku akcyzowego odpowiednie dla oleju opałowego, a wynikające z poz. 1 pkt 1-4 załącznika nr 1 do par. 1 ust. 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów.

Zdaniem izby, bezprzedmiotowe jest również to, czy sprzedający spółdzielni olej opałowy /tj. "P." i "M-B."/ zapłacili za towar podatek akcyzowy, gdyż to nie oni zmienili przeznaczenie oleju z opałowego na napędowy. Według organu odwoławczego nie nastąpiło też naruszenie art. 217 Konstytucji w kwestii ustalonej stawki akcyzowej w drodze rozporządzenia, gdyż na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o VAT - Minister Finansów został upoważniony do obniżenia ustawowych stawek tego podatku. Bez wpływu na wymiar podatku jest również argumentacja strony, że jej trudna sytuacja finansowa spowodowała zużycie oleju opałowego jako napędowego.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna D.-M. wniosła o uchylenie powyższej decyzji izby skarbowej.

Strona 1/5