Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Tezy

1. Sprzedażą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest niewątpliwie również odsprzedaż dostawcy opakowań zwrotnych.

2. Dla celów podatku od towarów i usług aport wniesiony przez skarżącą w postaci towarów wymienionych w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest czynnością związaną ze sprzedażą i wartość tego aportu winna być wykazana w rejestrze sprzedaży oraz ujęta w deklaracji jako sprzedaż zwolniona od podatku.

Uzasadnienie strona 1/7

Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 27 kwietnia 1993 r. na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 3 pkt 5a, art. 4 pkt 1 i pkt 8, art. 6 ust. 4, art. 10 ust. 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1-7, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1-3, art. 26 i art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 46, par. 73 pkt 1 lit. "c" i pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ i par. 46 oraz par. 73 pkt 1 lit. "b" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024/ - po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego określił Spółce w podatku od towarów i usług dla poszczególnych okresów od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r. kwoty zwrotu różnic podatku, zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od tych zaległości i wysokości nadpłat (...) oraz ustalił ponadto Spółce dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwotach:

1. za styczeń 1997 r. - 1.718 zł,

2. za luty 1997r. - 2.459 zł,

3. za marzec 1997r. - 1.512 zł,

4. za kwiecień 1997 r. - 910 zł,

5. za maj 1997 r. - 974 zł,

6. za czerwiec 1997 r. - 3.113 zł,

7. za lipiec 1997 r. - 1.515 zł,

8. za wrzesień 1997 r. - 1.140 zł,

9. za październik 1997 r. - 1.257 zł,

10.za styczeń 1998 r. - 664 zł.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Spółka w okresie objętym kontrolą /od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r./ sprzedawała opakowania kwalifikując je jako zwolnione od podatku od towarów i usług. Podatniczka wystawiała odbiorcy opakowań fakturę VAT. Sprzedaż tę wykazywała co miesiąc w deklaracji VAT-7 w pozycji 58, zaznaczając, że są to opakowania fakturowane zakupione od producenta ze stawką VAT 22 procent. Sprzedaż opakowań nie była ujęta w sprzedaży ogółem /pozycja 69 deklaracji/.

W lipcu i sierpniu 1997 r. Sp. dokonywała sprzedaży kolonii letnich dla dzieci własnych pracowników i dla dzieci pracowników innych podmiotów gospodarczych jako zwolnione od podatku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wartości sprzedaży tych usług nie wykazano w pozycji 69 deklaracji VAT-7.

W grudniu 1997 r. Spółka przekazała środki trwałe wartości 8.600.000 zł jako wkład niepieniężny /aport/ do nowo powstałej Spółki z o.o. - Zakład Utylizacji Odpadów. W skład aportu weszły budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia wartości 8.036.746 zł, objęte przepisem art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a nadto grunty i drogi wartości 563.254 zł nie podlegające opodatkowaniu od towarów i usług.

Strona 1/7