Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont Sędziowie Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Sędzia WSA Karol Pawlicki (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Świdłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lipca 2013 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] maja 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] ustalił [...] zryczałtowany podatek dochodowy za rok 2006 w wysokości [...] zł od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Jako podstawę prawną decyzji wskazano m.in. art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f.").

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że postanowieniem z dnia [...] października 2011 r. wszczęte zostało wobec [...] postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródła przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za rok 2006. Organ ustalił, że w 2006 r. podatnik uzyskał przychody (dochody) w kwocie [...] zł.

Poniesione w 2006 r. wydatki wyniosły [...] zł.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy organ stwierdził, że w roku 2006 u podatnika wystąpiła nadwyżka poniesionych wydatków nad wartością zgromadzonego mienia, pochodzącego z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Nadwyżkę w kwocie [...] zł uznano za przychód ze źródeł nieujawnionych.

W odwołaniu z dnia [...] czerwca 2012 r. podatnik postawił m. in. zarzut pominięcia przez organ pierwszej instancji kwoty posiadanych zasobów finansowych na początek 2006 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. zlecił organowi pierwszej instancji uzupełnienie materiału dowodowego, w szczególności przeprowadzenie dowodu z zeznań [...] - w charakterze strony, a także [...], [...] oraz [...] - w charakterze świadków. Ponadto za zasadne uznano wezwanie podatnika do złożenia oświadczeń dotyczących wydatków poniesionych w analizowanym roku i wartości zgromadzonego mienia, a także wielkości przychodów opodatkowanych i wolnych od opodatkowania.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.749 ze zm. - dalej: "O.p.") uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i ustalił podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości [...] zł.

W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że wśród źródeł przychodów wymienionych w u.p.d.o.f. - w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 - wskazane są "inne źródła" (art.10 ust. 1 pkt 9), do których ustawodawca w art. 20 ust. 1, zaliczył przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu - wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Obowiązek podatkowy wynikający z powołanego wyżej przepisu powiązany jest nie z momentem uzyskania przychodu - gdyż ten często z przyczyn obiektywnych nie jest możliwy do uchwycenia - lecz z momentem jego wydatkowania. To w roku poniesienia wydatku powstaje obowiązek podatkowy, który przekształca się w zobowiązanie podatkowe w następstwie wydania i doręczenia decyzji ustalającej to zobowiązanie. Opodatkowanie dochodów na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. następuje w oparciu o tzw. znamiona zewnętrzne (wydatki), świadczące o położeniu ekonomicznym podatnika. W postępowaniu prowadzonym na podstawie ww. regulacji, organ podatkowy uprawniony jest do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego oraz wartości mienia zgromadzonego w tym roku, a także w latach wcześniejszych, pochodzącego z przychodów opodatkowanych bądź zwolnionych z opodatkowania. Stwierdzenie, że poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonym wcześniej mieniu, uprawnia organ podatkowy do przyjęcia, że podatnik osiągnął przychód ze źródeł, których nie ujawnił.

Strona 1/7