Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
Uzasadnienie strona 2/16

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

• w skład wkładów do przekształconej spółki osobowej (komandytowej lub jawnej) będzie wchodził cały majątek przekształcanej Spółki II; tym samym, wartość wkładów określonych w umowie przekształconej spółki osobowej będzie odpowiadała aktualnemu majątkowi przekształcanej Spółki II: majątek ten nie będzie przekracza! wartości kapitału zakładowego Spółki II, gdyż na moment przekształcenia w skład majątku Spółki II nie będą wchodziły żadne niepodzielone zyski bieżące ani z lat ubiegłych, w tym także zyski przekazane na kapitały inne, aniżeli kapitał zakładowy Spółki II (tj. np. na kapitał zapasowy bądź kapitał rezerwowy); na dzień przekształcenia Wnioskodawca zakłada, że majątek Spółki II będzie obejmował środki pieniężne i/lub długotrwałe aktywa finansowe w postaci udziałów w spółkach kapitałowych i/lub spółkach osobowych i/łub majątek rzeczowy (ruchomości, ewentualnie nieruchomości) i/lub wartości niematerialne i prawne, a Spółka II może wykazywać stratę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

• cały majątek przekształcanej Spółki II wejdzie w skład spółki przekształconej (komandytowej lub jawnej).

• na moment podwyższenia kapitału zakładowego Spółki II, udziały Spółki I same w sobie nie będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy wskazać, iż samo objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych; podatkowi od czynności cywilnoprawnych, w przypadku utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego), podlega wartość kapitału zakładowego (przy podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość, o którą kapitał zakładowy jest podwyższany), co też miało miejsce w przypadku Spółki I.

• wartość kapitału zakładowego Spółki I, podlegająca podatkowi od czynności cywilnoprawnych, nie była równa wkładom, które zostały wniesione przez wspólników/wspólnika do Spółki I. Objęcie przeważającej ilości udziałów przez wspólników/wspólnika w Spółce I nastąpi wraz z utworzeniem w Spółce I kapitału zapasowego z nadwyżki pomiędzy wartością wkładów a wartością nominalną udziałów, czyli z tzw. agio, które nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych; tym samym wartość rynkowa udziałów Spółki I będzie równa wartości nominalnej udziałów Spółki II wydanych wspólnikom/wspólnikowi. Wartość nominalna udziałów Spółki I będzie natomiast niższa niż wartość nominalna udziałów Spółki II, a w konsekwencji wartość udziałów Spółki II wydanych wspólnikom/wspólnikowi w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II będzie odpowiadała wartości wkładów wniesionych do Spółki I przez wspólników/wspólnika w zamian za udziały Spółki I.

Strona 2/16