Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Sędkowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędzia WSA Marta Wojciechowska Protokolant Starszy inspektor sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2019 r. sprawy ze skargi A Spółki z o.o. Spółki komandytowej w [...] na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 20 maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/13

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 20 maja 2019r. nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 8 listopada 2018 r. w -sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.069.912,00 zł.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu 15 listopada 2017r. uchwałą wspólników spółki "B" Sp. z o.o. z siedzibą w [...] nastąpiło przekształcenie spółki "B" Sp. z o.o. w spółkę komandytową działającą pod firmą A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w [...] (dalej: Skarżąca). Przekształcenie spółki "B" sp. z o.o. w Spółkę A sp. z o.o. sp. k. nastąpiło na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.). Wspólnikami nowo powstałej spółki zostali:

- komplementariusz A Sp. z o.o. (wniesiony wkład 1.000,00 zł),

- komandytariusz C Gmbh (wniesiony wkład 9.999.000,00 zł).

Zgodnie z umową, zarówno komplementariusz jak i komandytariusz, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych wspólników mogą dokonywać zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce przekształconej oraz przyjmować do niej nowych komplementariuszy i komandytariuszy. Ponadto komplementariusz odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, natomiast komandytariusz odpowiada za zobowiązania Spółki tylko do wysokości sumy komandytowej, tj. 1.000,00 zł. Zgodnie z oświadczeniem (§ VII aktu notarialnego) kapitał zakładowy przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 10.000.000,00 zł, łączne wkłady wspólników do Spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej wynoszą 10.000.000,00 zł. Jednocześnie zawarto zapis, na mocy którego w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej w Spółkę komandytową doszło do wniesienia przez wspólników spółki osobowej wkładów innych niż podstawowe fundusze i kapitały stanowiące jej majątek, a łączna wartość majątku zgodnie z planem przekształcenia i załącznikami do niego wynosi 224.003.665,19 zł.

W związku z dokonaną czynnością, notariusz jako płatnik pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.069.912,00 zł, wg stawki 0,5% od kwoty 213.982.438,09 zł, po odliczeniu od podstawy opodatkowania (224.003.665.19 zł) wartości wkładów uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych (10.000.000,00 zł), kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (20.627,10 zł), opłaty sądowej związanej z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców (500,00 zł) oraz opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o powyższym wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł).

Pismem z dnia 3 września 2018r. pełnomocnik Spółki wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy spółki komandytowej z dnia 15 listopada 2017 r. w żądanej kwocie 1.069.912,00 zł wskazując, iż podatek związany z powyższą czynnością został pobrany przez płatnika nienależnie z uwagi na:

Strona 1/13