Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędzia NSA Roman Ciąglewicz Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Frydryk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi A.S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację, II. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana, III. zasądza od Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi na rzecz skarżącego kwotę 200,00 zł (słownie zł: dwieście 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.).

Jak wynika z akt sprawy, w dniu 7 listopada 2011 r. do Izby Skarbowej w Łodzi wpłynął wniosek A. S. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z Ordynacja podatkowa, wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w terminie.

We wniosku A. S. wskazał, że w 2008r. zakupił wspólnie z żoną jako współwłasność małżeńską nieruchomość w postaci lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym. Zakupiony lokal wprowadzony został do ewidencji środków trwałych firmy wnioskodawcy i był wykorzystywany jako biuro do końca stycznia 2009 r. Od wskazanego lokalu użytkowego opłacany był podatek od nieruchomości. Wnioskodawca zamierzał dokonać przebudowy lokalu, jednak nie spełniał on wymogów związanych z działalnością gospodarczą, zatem podjął decyzję o przebudowie tego lokalu na dwa mieszkania. Przed przebudową lokal składał się z kondygnacji strychowej budynku oraz trzech pomieszczeń na klatce schodowej Wnioskodawca uzyskał stosowne decyzje administracyjne na zmianę funkcji z użytkowej na mieszkalną w 2009r. (pozwolenie budowlane, zgłoszenia robót itd.) i po przebudowie oraz przekwalifikowaniu lokali na cele mieszkalne sprzedał osobno dwa mieszkania, przy czym w roku 2009 r. nastąpiła zmiana opodatkowania nieruchomości z lokalu użytkowego na dwa mieszkania, które wnioskodawca sprzedał w 2010 r.

Uzupełniając na żądanie organu wniosek, wnioskodawca wskazał, że z chwilą przekształcenia lokalu użytkowego na dwa mieszkania nieruchomość została wykreślona z ewidencji środków trwałych jego firmy, a zarówno nabyta nieruchomość, jak i sprzedane po jej przekształceniu i przebudowie mieszkania stanowiły współwłasność małżeńską. Przedstawił również zakres działalności gospodarczej, którą wykonywał w tym okresie.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadał następujące pytanie:

czy jeżeli lokale mieszkalne powstały po przebudowie części budynku w roku 2009, to należy je opodatkować wg zasad obowiązujących w 2009 r., czy w 2008 r.? - chodzi o przeznaczenie uzyskanych kwot ze sprzedaży na zakup nowego lokalu mieszkalnego lub zapłatę podatku dochodowego od różnicy ceny sprzedaży i zakupu.

Zdaniem wnioskodawcy, mieszkania, które powstały po przebudowie lokalu użytkowego, zostały wybudowane od nowa w roku 2009 i 2010 i w związku z tym należy je traktować je jako powstałe (nabyte) w tym roku, zatem powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym wg zasad z roku 2009, co oznacza, że kwota uzyskana w wyniku sprzedaży mieszkań może być wydatkowana na zakup lokalu mieszkalnego. Nadto wnioskodawca zaznaczył, że ponieważ nieruchomość zakupiona na działalność gospodarczą w 2008 r. była lokalem użytkowym, co wykluczało możliwość zameldowania się w tym lokalu i skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Przebudowa lokalu na dwa mieszkania stanowiła jedyny logiczny sposób na zagospodarowanie zakupionej nieruchomości.

Strona 1/7