Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Opolskiego w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia NSA Gerard Czech (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Gocki Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2020 r. sprawy ze skargi Gminy Dąbrowa na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 lutego 2020 r, nr DPO-XV.432.4.4.2020.MŻ w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej z kaplicą w Lipowej przy ulicy Dębowej 2 oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/14

Przedmiotem skargi wniesionej przez Gminę Dąbrowa (dalej jako: "strona" "skarżąca", "wnioskodawca") jest negatywne rozpatrzenie jej protestu przez Zarząd Województwa Opolskiego (dalej również jako: organ, ZWO) z 17 lutego 2020 r., nr DPO-XV.432.4.4.2020.MŻ w związku z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.02-16-0011/19, pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej z kaplicą w Lipowej przy ul. Dębowej 2", złożonego w ramach III naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, nr działania 3.2 Efektywność energetyczna, nr poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Zaskarżone rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy.

W dniu 20 maja 2019 r. Gmina Dąbrowa złożyła w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska (Związku ZIT) - IP WO 2014-2020, Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - budynek świetlicy wiejskiej z kaplicą w Lipowej przy ul. Dębowej 2".

Podczas oceny merytorycznej projektu przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów (dalej też: "KOP"), stwierdzono, iż projekt nie spełnia wszystkich kryteriów bezwzględnych. Projekt otrzymał bowiem 47 punktów na 64 możliwych do osiągnięcia, co stanowi 73,44 % maksymalnej podstawowej liczby punktów. Otrzymana suma punktów nie była zatem wystarczająca do przyznania dofinansowania. Na niską ocenę, a w rezultacie na odrzucenie projektu w największym stopniu wpłynęło uznanie, że nie spełnia on kryteriów bezwzględnych: nr 4 Kwalifikowalność wydatków i nr 12 Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do osiągnięcia.

O negatywnej ocenie projektu strona została poinformowana pismem z dnia 27 listopada 2019 r. (potwierdzenie odbioru z dnia 29 listopada 2019 r.). Do pisma dołączono listy sprawdzające, w których przedstawiono szczegółowe uzasadnienie oceny o niespełnieniu w/w kryteriów.

W dniu 17 grudnia 2019 r. do IP wpłynął protest złożony przez stronę, w którym wnioskodawca nie zgadzając się z negatywną oceny wniosku podniósł zarzuty nieprawidłowej oceny kryteriów merytorycznych uniwersalnych bezwzględnych:

- nr 4 pn. Kwalifikowalność wydatków,

- nr 12 pn. Założone wartości docelowe wskaźników większe od zera są realne do osiągnięcia.

W proteście wnioskodawca zarzuca, że w uwagach Eksperta nr 2 (pismo z dnia 20 września 2019 r.), jest mowa jedynie o kosztach zagospodarowana terenu, które zgodnie z zaleceniem zostały określone jako niekwalifikowalne i w całości zostaną poniesione ze środków własnych wnioskodawczyni (Ekspert nr 2 wskazał jedynie to, jako uzupełnienie/poprawki w zakresie kryteriów merytorycznych). W części pisma, która dotyczy stwierdzenia oczywistych omyłek/uchybień/braków zapisów wniosku o dofinansowanie Ekspert odniósł się do Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Studium Wykonalności Inwestycji (SWI), pkt C.2 wskazując, iż prosi o korektę rozbieżności dotyczącą zakresu realizowanych prac wskazanych w SWI (str. 18), a zapisami wniosku i zapisami audytu energetycznego. Zdaniem wnioskodawcy Ekspert odniósł się literalnie do str. 18 Studium Wykonalności Inwestycji (SWI), bez wskazania innych jego punktów (stron). Podkreślił także, że zakres projektu wskazany do realizacji opisany na stronach 18-19 SWI jest spójny i tożsamy z zakresem ujętym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, we wniosku o dofinansowanie oraz w audycie energetycznym. Jedyna rozbieżność, jaka wystąpiła pomiędzy dokumentami odnosi się wyłącznie do wymiany oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, które nie zostało ujęte w audycie energetycznym, a które wnioskodawczyni zamierza wykonać ze środków własnych i takiego właśnie zapisu zabrakło w SWI oraz we wniosku o dofinansowanie.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Zarząd Województwa