skarg R. S. i M. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Tadeusz Piskozub, sędzia WSA Wojciech Czajkowski, Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 30 października 2013r. sprawy ze skarg R. S. i M. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" i "[...]" w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. 1. uchyla zaskarżone decyzje, 2. określa, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu, 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżących kwoty po 5.617 (pięć tysięcy sześćset siedemnaście ) zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Decyzjami z dnia "[...]", Nr "[...]" i Nr "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzje Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia "[...]" ustalającą R. S. i M. S. zryczałtowany podatek dochodowy od odchodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości 187.925,00 zł każdemu z podatników i ustalił każdemu z podatników zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2002r. w wysokości 180.051,00 zł.

Z uzasadnienia zaskarżonych decyzji wynika, że w 2002r. R. S. prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami rolno-spożywczymi, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W dniu 30.04.2003r. M. i R. S. złożyli w Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2002 wykazując przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika w wysokości 1.428.768,49 zł oraz stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 70.528,62 zł. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego w stosunku do podatników w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002r., decyzją z dnia 30.11.2006r. określono R. S. stratę z działalności gospodarczej za 2002r. w wysokości 72.077,57 zł oraz ustalono, że podatnik w 2002r. z prowadzonej działalności uzyskał 1.427.434,97 zł przychodu.

Postanowieniem z dnia 23.08.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe za 2002r., w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w celu sprawdzenia, czy podatnik posiadał wystarczające zasoby pieniężne pochodzące ze źródeł opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania na sfinansowanie wydatków poniesionych w 2002r. Jednocześnie, z uwagi na ustrój wspólności majątkowej, zostało wszczęte postępowanie podatkowe w stosunku do M. S. w zakresie opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów.

Organ I instancji, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, ustalił, że podatnicy uzyskali w 2002r. przychód łącznie w wysokości 1.568.219,17 zł oraz ponieśli wydatki łącznie w wysokości 2.069.352,20 zł. W tej sytuacji organ stwierdził brak pokrycia poniesionych przez podatników wydatków w 2002r. z uzyskanymi w tym roku przychodami. Ponieważ jednak podatnicy stwierdzili, że wydatki 2002r. sfinansowali z oszczędności gromadzonych od 1979 r., organ podatkowy dokonał również ustaleń i w tym zakresie. Na podstawie zestawienia źródeł finansowania oraz rodzaju wydatków, obejmujących lata 1979-2001r., organ podatkowy dokonał wyliczenia dochodu uzyskanego w tym okresie na łączna kwotę 1.537.371,35 zł, a wydatków na kwotę 1.751.127,62 zł. Tym samym organ I instancji stwierdził, iż małżonkowie nie byli w posiadaniu oszczędności na dzień 1.01.2002r., z których mogliby pokryć wydatki poniesione w 2002r.

Strona 1/11