Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski Sędziowie sędzia WSA Wojciech Czajkowski (sprawozdawca) sędzia WSA Przemysław Krzykowski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 12 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]", nr "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

F.W. (dalej jako "strona", "skarżący", "zobowiązany", "abonent") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia "[...]" r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Z uzasadnienia poddanego kontroli Sądu rozstrzygnięcia wynika m.in., że organ egzekucyjny - Naczelnik Urzędu Skarbowego, prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec majątku F.W , na podstawie tytułu wykonawczego z dnia "[...]" wystawionego przez Wierzyciela - P. Przedmiotowy tytuł wykonawczy obejmuje należności pieniężne z tytułu opłaty abonamentowej rtv za okres od stycznia 2012 r. do marca 2017 r., w łącznej kwocie należności głównej 1.276,50 zł. Jak wynika z treści tytułu wykonawczego, podstawą prawną egzekwowanych na jego podstawie należności pieniężnych jest przepis art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1204 ze zm.).

Wszczęcie egzekucji administracyjnej nastąpiło w dniu "[...]"r., w wyniku doręczenia zobowiązanemu odpisu powyższego tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem z dnia "[...]"r., o zajęciu świadczenia emerytalnego skarżącego (czynność skuteczna - pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "[...]"r.).

Pismem z dnia 13 września 2017 r. (sprecyzowanym pismem z dnia 22 września 2017 r.) skarżący, wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia "[...]" r., wskazując jako podstawę prawną złożonego wniosku art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201, ze zm.; powoływana dalej jako: u.p.e.a.), tj. brak wymagalności dochodzonego obowiązku z uwagi na ustawowe zwolnienie z opłaty abonamentowej rtv.

Pismem z dnia 26 września 2017 r., organ egzekucyjny zwrócił się do Wierzyciela - P, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie podniesionego w treści powyżej wskazanych argumentu brak wymagalności dochodzonego obowiązku.

W odpowiedzi, pismami z dnia 3 listopada 2017 r. oraz 25 stycznia 2018 r. Wierzyciel poinformował, iż nie posiada dokumentów potwierdzających dopełnienia przez zobowiązanego formalnego obowiązku zgłoszenia w urzędzie pocztowym nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentu rtv, a także nie odnotowano zgłoszenia wniosku abonenta ww. KRRiT w sprawie umorzenia zaległości opłaty abonamentowej rtv. Wobec powyższego, postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego z dnia "[...]". Wierzyciel uznał za w pełni uzasadnione.

W celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego sprawy, w związku z powyższym stanowiskiem Wierzyciela, Naczelnik Urzędu Skarbowego, pismem z dnia 5 lutego 2018 r., zwrócił się do zobowiązanego z prośbą o przedłożenie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przez abonenta w placówce pocztowej nabycia uprawnień do korzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentu rtv. W odpowiedzi zobowiązany wskazał, iż komplet dokumentów został przesłany Wierzycielowi w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej