Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od lutego 2004r. do października 2005r.
Uzasadnienie strona 2/16

- brak jest oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego lekkiego do znacznej części paragonów sprzedaży,

- oświadczenia zawierają niepełne dane, brak jest: podpisu kupującego na oświadczeniu, NIP, PESEL, typu i rodzaju urządzenia grzewczego, pełnego adresu nabywcy,

- dane na oświadczeniach są nieczytelne,

- olej opałowy lekki barwiony, zgodnie z informacjami na oświadczeniach, przeznaczony był nie tylko na cele grzewcze, ale również na inne cele np. do suszami, do myjek, do mycia i konserwacji części itd.

Zestawienia sprzedaży oleju opałowego lekkiego barwionego ewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących na stacjach paliw w K., w N., w Ł., bez oświadczeń lub na inne cele niż opałowe stanowią załączniki do decyzji odwoławczej.

Kolejny załącznik do decyzji odwoławczej stanowiło zestawienie uznanych sprzedaży przez Dyrektora Izby Celnej.

W wyjaśnieniach z dnia 11 lipca 2006r. Spółka poinformowała, iż jest w trakcie identyfikacji odbiorców oleju opałowego do celów grzewczych, którego to zakup został zaewidencjonowany na kasach rejestrujących w punktach sprzedaży w Ł., K. i N.

Pismem z dnia 17 lipca 2006r. Spółka przesłała zebrane po raz drugi oświadczenia od nabywców oleju opałowego lekkiego udokumentowanego fakturami VAT, który został sprzedany w punkcie sprzedaży w I.. Pierwotne oświadczenia zawierały niepełne dane, które zostały uzupełnione poprzez ponowne złożenie oświadczenia przez kupującego. Oświadczeń tych nie weryfikowano, ponieważ zawierały one wszystkie dane wymagane przepisami prawa.

Pismem z dnia 20 listopada 2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o przedłużenie okresu na uzupełnienie oświadczeń składanych przez nabywców oleju opałowego. Spółka uzupełniła tylko oświadczenia dotyczące sprzedaży oleju opałowego na cele grzewcze w punkcie sprzedaży w I.. W związku z tym podjęto czynności (zwrócono się do Urzędów Gmin i Miast) zmierzające do ustalenia czy osoby wskazane jako nabywcy na oświadczeniach z punktów sprzedaży w Ł., N. i K. faktycznie istnieją, czy zamieszkiwały i nadal zamieszkują pod wskazanymi adresami, czy zmieniły adres zamieszkania oraz w przypadku nieczytelnych danych (imienia i nazwiska albo adresu) ustalenie ich na podstawie posiadanych danych (adresu, imienia i nazwiska, PESEL, NIP).

Informacje przekazane przez w/w Urzędy zawierały:

- potwierdzenie zamieszkania na ich terenie wskazanych osób wraz z potwierdzeniem danych adresowych, uzupełnienie adresów zamieszkania, uzupełnienie nazwisk do adresów lub wskazanie innych adresów zamieszkania tych osób, jeśli od 2004r. adres zamieszkania się zmienił,

- wskazanie osób, które nie zamieszkiwały na ich terenach i zostały one określone jako "osoby niezamieszkujące", "osoby nieznane", "niefigurujące w ewidencji", "niefigurujące pod tym adresem", "nie ma osoby",

Strona 2/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej