Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od lutego 2004r. do października 2005r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski, Sędziowie sędzia WSA Wiesława Pierechod,, sędzia WSA Tadeusz Piskozub (sprawozdawca), Protokolant specjalista Paweł Guziur, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 20 marca 2013r. sprawy ze skargi spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od lutego 2004r. do października 2005r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia "[...]" określającą Przedsiębiorstwu A. Sp. jawna w I. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od lutego 2004 r. do października 2005 r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiąc maj 2005 roku, uchylił decyzję organu I instancji i określił zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące lutego 2004 do miesiąca października 2005 roku.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że w dniu 20 stycznia 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczął z urzędu postępowanie kontrolne w stosunku do Przedsiębiorstwa A. Sp. jawna w I. (dalej jako Spółka) w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2004 r. do października 2005r. oraz w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz realizacji obowiązku instalowania kas fiskalnych. Przedsiębiorstwo A. Sp. Jawna z siedzibą w I., powstało w wyniku przekształcenie spółki cywilnej o nazwie Przedsiębiorstwo A. w spółkę jawną. Spółka jawna kontynuuje działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności Spółki w kontrolowanym okresie była hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych, gazu płynnego propan butan, a także sprzedaż detaliczna akcesoriów do pojazdów mechanicznych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów. Ponadto w ramach działalności gospodarczej Spółka prowadzi restaurację przy stacji paliw w I. Spółka w kontrolowanym okresie prowadziła sprzedaż paliw płynnych w miejscowościach: N., K., Ł. oraz I.

W wyniku przeprowadzonego stwierdzono postępowania kontrolnego nieprawidłowości:

- sprzedaż oleju opałowego oznaczonego barwnikiem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bez oświadczeń nabywców o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele grzewcze,

- sprzedaż oleju opałowego ciężkiego w okresie od 24 sierpnia 2005 r. do 30.10.2005 r. za pośrednictwem odmierzaczy paliw ciekłych.

W toku kontroli stwierdzono, iż nie do wszystkich oświadczeń dołączono kopie paragonów wystawionych nabywcom. W związku z tym dokonano zestawienia sprzedaży oleju opałowego lekkiego na podstawie paragonów fiskalnych z kas rejestrujących. Następnie kontrolujący przyporządkowali oświadczenia do poszczególnych sprzedaży oleju opałowego lekkiego udokumentowanych paragonami fiskalnymi.

W wyniku powyższych czynności stwierdzono, że w badanym okresie Spółka dokonała transakcji sprzedaży oleju opałowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakresie dokumentowania tych transakcji stwierdzono natomiast, że:

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej