Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconej za maj 2008r. zaliczki na podatek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca del. sędzia WSA Mirella Łent (sprawozdawca) Sędziowie del. sędzia WSA Urszula Wiśniewska del. sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant starszy sekretarz sądowy Monika Rząp po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. oraz odsetek za zwłokę od niezapłaconej za maj 2008r. zaliczki na podatek oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2015r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. w wysokości 1.054.980 zł oraz odsetki za zwłokę od niezapłaconej za maj 2008r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 120.559 zł. Organ stwierdził, że w badanym roku podatkowym skarżący zaniżył zobowiązanie podatkowe w tym podatku o kwotę 1.054.980 zł nie deklarując dochodów w kwocie 2.681.081,35 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8, art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: "u.p.d.o.f." oraz art. 121, art. 122, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz.613 ze zm.), dalej: "O.p.". Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności gospodarczej. Stwierdził, że treść zawartych przez niego umów potwierdza, iż w zdecydowanej większości dokonywał sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i w wyniku tej sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego. W konsekwencji, zdaniem skarżącego, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód powinien być zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.

Decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej uchylił zaskarżoną decyzję w części określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. i określił jego wysokość w kwocie 1.054.908 zł oraz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w zakresie odsetek za zwłokę od niezapłaconej za maj 2008r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W uzasadnieniu organ odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii przedawnienia wskazał, że w dniu 20 listopada 2013r. wszczęto postępowanie przygotowawcze z art. 56 § 1 k.k.s. w sprawie zatajenia prawdy w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zeznaniu PIT-36 o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu w roku 2008, w kwocie co najmniej 2.526.584 zł, uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości i w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r.

w kwocie co najmniej 969.600 zł. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia do strony wystosował i doręczył Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego, co wynika z pisma z dnia 20 grudnia 2013r. Organ poinformował, że pismem z dnia 13 grudnia 2013r., doręczonym 18 grudnia 2013r. zawiadomiono stronę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2008r., na skutek wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Strona 1/16