Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca del. sędzia WSA Mirella Łent (sprawozdawca) Sędziowie del. sędzia WSA Urszula Wiśniewska del. sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant starszy sekretarz sądowy Monika Rząp po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2015r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. w wysokości 420.481 zł. Organ stwierdził, że w badanym roku podatkowym skarżący zaniżył zobowiązanie podatkowe w tym podatku o kwotę 420.481 zł nie deklarując dochodów w kwocie 1.293.725,44 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8, art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: "u.p.d.o.f." oraz art. 121, art. 122, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r., poz.613 ze zm.), dalej: "O.p.". Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności gospodarczej. Stwierdził, że treść zawartych przez niego umów potwierdza, iż w zdecydowanej większości dokonywał sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i w wyniku tej sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego. W konsekwencji, zdaniem skarżącego, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód powinien być zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.

Decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii przedawnienia wskazał, że w przedmiotowej sprawie, jak wynika z pisma Urzędu Skarbowego z dnia 2 listopada 2015r., zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany został powiadomiony w dniu 12 października 2015r. Ponadto, postanowieniem z dnia 15 września 2015r. organ ten nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przechodząc do kwestii merytorycznych organ podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie jest sporny sam fakt sprzedaży nieruchomości dokonanych przez skarżącego w badanym roku podatkowym. Poza sporem pozostaje także uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota przychodu (cena). Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia dotycząca zwolnienia od podatku uzyskanych przez skarżącego przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. oraz kwalifikacja źródła przychodów ze sprzedaży tych nieruchomości.

W tym zakresie organ podał, że skarżący w latach 2006-2010 dokonał 5 transakcji nabycia nieruchomości: 1) W dniu 25 sierpnia 2006r. zawarł z M. i W. K. zam. Z. , "[...]" umowę sprzedaży, na podstawie której nabył za cenę 4.000.000 zł nieruchomość rolną, zabudowaną, położoną w obrębie J., R. i D. o łącznej powierzchni 413,4786 ha. 2) W dniu 8 września 2008r. zawarł z J. C., działającym w imieniu "A" sp. z o.o. umowę przeniesienia własności, na podstawie której, w zamian za zwolnienie ww. Spółki z obowiązku zwrotu długu, stanowiącego kwotę 2.139.692,95 zł, przeniesiono na jego rzecz prawo własności niezabudowanej działki gruntu o wartości 2.150.000 zł, położonej w obrębie J., o powierzchni 31,0900 ha. 3) W dniu 6 grudnia 2008r. skarżący zawarł z A. N. warunkową umowę sprzedaży za łączną cenę 200.000 zł, na podstawie której nabył niezabudowaną nieruchomość rolną, położoną w obrębie K., składającą się z działek gruntu o łącznej powierzchni 17,6520 ha. 4) Aktem notarialnym z dnia 30 września 2009r. nabył od W. i C. J. prawo użytkowania wieczystego położonych w miejscowości P., powiat "[...]" gruntów, tj. działek o powierzchni 0,3416 ha wraz z własnością znajdujących się na tych działkach budynków oraz stanowiącej drogę działkę o powierzchni 0,0507 ha - za kwotę 100.000 zł. 5) W dniu 27 listopada 2010r. zawarł z A. N. umowę sprzedaży za łączną cenę 100.000 zł, na podstawie której nabył nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą grunty orne, położoną w miejscowości K., składającą się z działek gruntu o łącznej powierzchni

Strona 1/15