Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca del. sędzia WSA Mirella Łent (sprawozdawca) Sędziowie del. sędzia WSA Urszula Wiśniewska del. sędzia WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant starszy sekretarz sądowy Monika Rząp po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2017r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/16

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2015 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w wysokości 330.610 zł. Organ stwierdził, że w badanym roku podatkowym skarżący zaniżył zobowiązanie podatkowe w tym podatku o kwotę

330.610 zł nie deklarując dochodów w kwocie 1.107.848,29 zł, uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

W złożonym odwołaniu skarżący wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji zarzucając naruszenie art. 2 ust. 4, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8, art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: "u.p.d.o.f." oraz art. 121, art. 122, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz.613 ze zm.), dalej: "O.p.". Skarżący nie zgodził się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności gospodarczej. Stwierdził, że treść zawartych przez niego umów potwierdza, iż w zdecydowanej większości dokonywał sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i w wyniku tej sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego. W konsekwencji, zdaniem skarżącego, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód powinien być zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f.

Decyzją z dnia 15 marca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej uchylił w całości decyzję organu I instancji i określił stronie wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., w wysokości 324.627 zł.

W uzasadnieniu organ odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii przedawnienia wskazał, że w dniu 20 listopada 2013 r. wszczęto postępowanie przygotowawcze z art. 56 § 1 k.k.s. w sprawie zatajenia prawdy w złożonym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w P. zeznaniu PIT- 36 o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu w roku 2007, w kwocie co najmniej 1.410.353 zł, uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości i w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

w kwocie co najmniej 469.551 zł. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia do strony wystosował i doręczył Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w E., co wynika z pisma z dnia 20 grudnia 2013 r. Organ poinformował, że pismem z dnia 13 grudnia 2013 r., doręczonym 18 grudnia 2013 r. zawiadomiono stronę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2007 r., na skutek wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 O.p.

Przechodząc do kwestii merytorycznych organ podniósł, że w przedmiotowej sprawie nie jest sporny sam fakt sprzedaży nieruchomości dokonanych przez skarżącego w badanym roku podatkowym. Poza sporem pozostaje także uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości kwota przychodu (cena). Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest kwestia dotycząca zwolnienia od podatku uzyskanych przez skarżącego przychodów, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. oraz kwalifikacja źródła przychodów ze sprzedaży tych nieruchomości.

Strona 1/16