skarg H. W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od maja do września 2005r. oraz
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Alicja Jaszczak - Sikora (sprawozdawca) Sędziowie sędzia WSA Marzenna Glabas sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Niewiadomska po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 15 marca 2012r. sprawy ze skarg H. W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące od maja do września 2005r. oraz z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za miesiące od maja do września 2005r. oddala skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatki inne
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

H. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na decyzję z dnia "[...]" Dyrektora Izby Celnej, uchylającą decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 15 listopada 2010r. w części dotyczącej określenia H. W. - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo w B. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za maj 2005 r., sierpień 2005r. oraz wrzesień 2005r. oraz określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za: maj 2005 r. w kwocie 1.992 zł, sierpień 2005r. w kwocie 26.305 zł, wrzesień 2005r. w kwocie 287.265 zł, oraz utrzymującą powołaną decyzję w części dotyczącej określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za czerwiec 2005r. w kwocie 11.450 zł oraz za lipiec 2005r. w kwocie 14.246 zł. H. W. wniósł też skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 grudnia 2011 r., którą uchylono decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 1 grudnia 2010r., w części dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej za wrzesień 2005r., określono wysokość opłaty paliwowej za wrzesień 2005r. w kwocie 1.141,70 zł. oraz utrzymano powołaną decyzję w części dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej za maj 2005r. w kwocie 189,90 zł, czerwiec 2005r. w kwocie 1 091,80 zł, lipiec 2005r. w kwocie 1 360,20 zł, sierpień 2005r. w kwocie 2.508,30 zł. Sprawy z obydwu wymienionych skarg zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia. (k. 51)

Z przedstawionych Sądowi wraz ze skargą akt podatkowych sprawy wynikało, że zaskarżone decyzje są kolejnymi rozstrzygnięciami, jakie zapadły w sprawie. Poprzednie wydane decyzje organu II instancji z dnia 1 lutego 2011 r. oraz z dnia 17 lutego 2011r. zostały bowiem uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 248/11.

W uzasadnieniu powołanego wyroku wskazano, iż w konsekwencji niewyjaśnienia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności oraz naruszenia zasad oceny dowodów, w sposób nieprawidłowy ustalono stan faktyczny, od którego zależało określenie ilości oleju opałowego wykorzystanego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zbywanego niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i rozporządzeniu Ministra Finansów. W opinii Sądu organ odwoławczy w zaskarżonej sprawie nie dokonał samodzielnej analizy stanu faktycznego, a jedynie oparł się na ustaleniach faktycznych organu I instancji, jak i ocenie prawnej zgromadzonych w sprawie dowodów.

W ocenie Sądu nie wyjaśniono w całości stanu faktycznego niezbędnego do ustalenia ogólnej ilości oleju opałowego, jaki na dzień 30 września 2005r. był w dyspozycji skarżącego. Wskazano, iż bezkrytycznie przyjęto, że opinia biegłych w sposób kompleksowy wskazywała, które partie zbóż powinny być w tym czasie suszone oraz, że zawierała prawidłowe oszacowanie ilości oleju opałowego zużytego przez suszarnie w poszczególnych miejscach.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatki inne
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej