skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie: zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za październik 2005r., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2005r., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2005r .
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Czajkowski Sędziowie Sędzia WSA Ryszard Maliszewski Sędzia WSA Tadeusz Piskozub (spr.) Protokolant Monika Gajowniczek po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 30 marca 2011r. spraw ze skarg spółki A na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z dnia "[...]" nr "[...]", nr "[...]", "[...]" w przedmiocie: zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za październik 2005r., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za listopad 2005r., zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2005r . oddala skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/16

I SA/Ol 155/11

Uzasadnienie

Zaskarżonymi decyzjami z dnia "[...]" Dyrektor Izby Celnej po rozpatrzeniu odwołań Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia "[...]" określające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym odpowiednio za: październik 2005r. w kwocie 117554 zł; listopad 2005r. w kwocie 83 464 zł; grudzień 2005r. w kwocie 28378 zł.

Jak wynika z akt sprawy, Naczelnik Urzędu Celnego przeprowadził w Spółce kontrolę podatkową, z zakresu wywiązywania się przez kontrolowaną w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. z obowiązków podatkowych w podatku akcyzowym przy zużyciu i sprzedaży oleju opałowego oraz oleju napędowego. W kontrolowanym okresie, Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów chodnych, a także sprzedaży usług diagnostycznych, naprawie pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części samochodowych. Kontrolowana była rejestrowana jako podatnik VAT-UE od czerwca 2004 roku.

Na podstawie faktur sprzedaży oleju opałowego ustalono, iż Spółka dokonała sprzedaży oleju opałowego w jej siedzibie w E. oraz w oddziałach (filiach) zlokalizowanych w S., S., O. i P., a sprzedane ilości oleju opałowego we wszystkich oddziałach i siedzibie Spółki zgodne były z magazynowymi zestawieniami asortymentowymi za poszczególne miesiące 2005 roku.

Spółka sprzedawała olej opałowy z przeznaczeniem na cele grzewcze zarówno osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, jak też osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i nie prowadzącym tego rodzaju działalności. Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stanowiła w kontrolowanym okresie 27,09% ogółu dokonanej sprzedaży.

Sprzedaż dokonywana na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą każdorazowo potwierdzana była fakturą VAT. Do każdej faktury dołączane było odrębne, bądź też uwidaczniane w treści samej faktury, oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze. W kontrolowanym okresie wystawiono 2.767 szt. faktur potwierdzających sprzedaż oleju opałowego 550 różnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Czynności sprawdzające podjęte wobec 50 losowo wybranych kontrahentów nabywających olej opałowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej potwierdziły fakt dokonywania przez nich transakcji zakupu udokumentowanych okazanymi przez Kontrolowanego fakturami.

W okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wystawiono także 3.427 faktur VAT oraz paragonów poświadczających sprzedaż do celów opałowych oleju opałowego w łącznej ilości 3.238.120 I, dokonanego na rzecz 2.247 różnych osób fizycznych na prowadzących działalności gospodarczej. Podczas sprzedaży każdorazowo pobierano od kupujących oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju opałowego na cel grzewcze. Były one dołączane do faktur jako odrębny formularz, bądź też miały fon pieczątki lub wydruku umieszczanego bezpośrednio na fakturze. Z wyjątkiem jednego przypadku, w którym zakup potwierdzony został tylko paragonem z załączonym oświadczeniem, pozostałe transakcje dokumentowane były zarówno fakturami VAT, jak też paragonami.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej