Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski, Sędziowie sędzia WSA Wojciech Czajkowski(sprawozdawca), sędzia WSA Renata Kantecka, Protokolant Referent stażysta Jakub Gosk, po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2012r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek uchyla zaskarżoną decyzję

Uzasadnienie strona 1/8

Wnioskiem z dnia 15 listopada 2010 r., uzupełnionym pismem z 4 listopada 2010 r., J.K. zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. W uzasadnieniu wskazał m.in., iż jest rencistą po zawale serca, częściowo trwale niezdolnym do pracy. Nie prowadzi już działalności gospodarczej, a w 2001r. leczył się psychiatrycznie. Z renty, po potrąceniach na rzecz zaległości podatkowych (253 zł), pozostaje mu na życie ok. 612 zł miesięcznie. Z kwoty tej pokrywa koszty zużycia energii elektrycznej, wywozu śmieci, zużycia wody, czy ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, w łącznej wysokości ok. 458 zł. Na utrzymanie pozostaje mu ok. 154 zł miesięcznie. Od fundacji i organizacji pozarządowych otrzymuje leki. Wszczęto ponadto postępowanie egzekucyjne z jego majątku.

Decyzją z dnia "[...]" Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił J. K. umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od lipca 2000r. do kwietnia 2001r. w kwocie 5.177,81 zł, odsetek od tych zaległości na dzień 16 listopada 2010r. w wysokości 10.815 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne za wymieniony okres oraz za czerwiec 2002r. w kwocie 959,93 zł z odsetkami w wysokości 2.252 zł. Odmówił także umorzenia składek na Fundusz Pracy za miesiące od lipca 2000r. do kwietnia 2001 r. w kwocie 281,76 zł i 763 zł odsetek.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Zakład wskazał, iż w sprawie nie zaistniały przesłanki pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Nie wystąpił stan całkowitej nieściągalności zadłużenia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm., powoływanej dalej jako "u.s.u.s." ). Brak było też podstaw do uwzględnienia wniosku strony w oparciu o art. 28 ust. 3a u.s.u.s. i § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365 ze zm., powoływanego dalej jako "rozporządzenie" ).

Wydaną na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją

"[...]" wyżej wymienione rozstrzygnięcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych utrzymał w mocy. W motywach wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 u.s.u.s. należności z tytułu składek można umorzyć w całości lub w części tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przypadki takiej nieściągalności określone zostały w art. 28 ust. 3 u.s.u.s. i żaden z nich nie zachodzi w niniejszej sprawie. W ocenie ZUS, nie wystąpiły także przesłanki umorzenia należności, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b u.s.u.s. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 - 3 rozporządzenia .

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę, uznając rozstrzygnięcie ZUS za niesprawiedliwe i oparte na braku wnikliwego rozpatrzenia wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 28 lipca 2011r.

Strona 1/8