Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Wałejko Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca) WSA Monika Kazubińska-Kręcisz Protokolant Referent stażysta Paweł Kobylarz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lutego 2017 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania M. K. od decyzji z dnia [...] wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta ustalającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] ustalono podatniczce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r. w kwocie [...] zł za nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny nr [...] położony w budynku przy ul. W. w L.

Do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przyjęto grunty pozostałe o powierzchni 92,60 m2 opodatkowując je stawką 0,37 zł od 1 m2 powierzchni (podatek 34,26 zł) oraz budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni 65,12 m2 opodatkowując je stawką 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (podatek 40,37 zł).

Strona złożyła na powyższą decyzję odwołanie. W odwołaniu podniesiono, że podatek za wyżej wymienioną nieruchomość został zapłacony przez L. G. - matkę M. K. Wniesiono o wyjaśnienie sprawy i korektę decyzji.

Organ podatkowy I instancji przekazując odwołanie wraz z aktami sprawy nie podzielił zarzutów w nim zawartych i przedstawił stan faktyczny oraz prawny w jakim doszło do wydania zaskarżonej decyzji. W szczególności wskazano, że strona nabyła lokal mieszkalny od swojej matki na podstawie aktu notarialnego nr [...] z dnia [...] w formie darowizny. Podatniczka nie zgłosiła tego faktu do organu podatkowego w ustawowym terminie. Dlatego też w 2011 r. decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości za ww. lokal została skierowana do L. G. Podatek został zapłacony. Wyjaśniono, że podatniczka zgłosiła w dniu [...] maja 2016 r. do organu podatkowego fakt nabycia ww. nieruchomości i złożyła "Informację w sprawie podatku od nieruchomości".

W konsekwencji Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił wysokość podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w L. przy ul. W. lokal nr [...] na podstawie złożonej informacji oraz danych ewidencji gruntów i budynków dla miasta L.

Organ podatkowy I instancji wskazał również, że z uwagi na fakt, iż L. G. w 2011 r. nie była właścicielką przedmiotowej nieruchomości i nie ciążył na niej obowiązek podatkowy, to decyzja ustalająca z dnia [...] skierowana do wyżej wymienionej osoby podlegała wyeliminowaniu z obrotu prawnego. Organ nadmienił, że powstała nadpłata będzie podlegała zwrotowi spadkobiercom zmarłej dnia 23 listopada 2015 r. L. G.

Strona 1/5