Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zbycia nieruchomości w 2012 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Wałejko (sprawozdawca) Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer WSA Andrzej Niezgoda Protokolant referent stażysta Katarzyna Jacyniuk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 marca 2019 r. sprawy ze skargi Ł. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z tytułu zbycia nieruchomości w 2012 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz Ł. D. [...] zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (organ odwoławczy), po rozpatrzeniu odwołania Ł. D. (podatnik, skarżący, strona), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. (organ pierwszej instancji) z [...] określającą skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dokonanego w 2012 r.

Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy.

Organ pierwszej instancji ustalił, że umową darowizny z 20 września 2007 r., podatnik nabył od dziadka spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w L. przy ulicy [...]. Następnie umową z dnia 27 czerwca 2012 r. podatnik odpłatnie zbył prawo do lokalu za kwotę [...]zł. Obydwie umowy były zawarte w formie aktu notarialnego.

W ocenie organu pierwszej instancji uzyskany przez podatnika w 2012 roku dochód z tego tytułu nie korzysta z tzw. "ulgi meldunkowej", o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm. - dalej także "u.p.d.o.f.") - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., z uwagi na niezłożenie przez podatnika oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia. W związku z tym decyzją z [...] organ ten określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu w kwocie [...]zł.

W odwołaniu od decyzji organu pierwszej instancji pełnomocnik podatnika zasadniczo zarzucił naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 2a, art. 21 § 3 i 5, art. 121, art. 122, art. 155, art. 169 § 1, art. 181, art. 187 § 1 i § 3, art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), w szczególności przez przyjęcie, że wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 jest wyższa, niż wykazana w złożonej przez podatnika deklaracji [...] za ten rok i brak wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań lub przedłożenia dokumentów albo do uzupełnienia braków formalnych oświadczeń. Zarzucił też naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, głównie art. 21 ust. 21 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2008 r. poprzez pominięcie dla oceny spełnienia warunku złożenia oświadczenia treści aktu notarialnego oraz złożonej rocznej deklaracji podatkowej; art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w związku z art. 4a ustawy z dnia o podatku od spadków i darowizn poprzez opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycia prawa do nieruchomości nabytej w drodze darowizny, do której nie powinny mieć zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316, ze zm. - dalej: "ustawa zmieniająca") poprzez pominięcie tego przepisu i niezastosowanie przewidzianego w nim zwolnienia, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki do jego zastosowania. W ocenie pełnomocnika przepisy art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej oraz związany z nimi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. W jego ocenie, aby skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (dokonanego przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie) nabytych w latach 2007-2008, począwszy od 2009 roku, nie ma zastosowania obowiązek złożenia oświadczenia. Ponadto w jego ocenie, jeśli organ podatkowy w toku postępowania powziął informację o spełnieniu przesłanki 12- miesięcznego zameldowania w zbywanej nieruchomości, to mimo braku oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi podatkowej, nie może wymierzyć podatku dochodowego, gdyż oświadczenie pełni tylko funkcję informacyjną.

Strona 1/14