Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące VI
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz (spr.), Sędziowie Asesor WSA Małgorzata Fita,, Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk, Protokolant Asystent sędziego Monika Bartmińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące VI - XII 2004 r. - oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją z [...], Nr [...], Dyrektor Izby Celnej, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.

o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "[...]" w R. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] września 2006r., nr [...] określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2004r. w wysokości:

- czerwiec - 571,00 zł

- lipiec - 4.906,00 zł

- sierpień - 0,00 zł

- wrzesień - 913,00 zł

- październik - 0,00 zł

- listopad - 1.141,00 zł

- grudzień - 0,00 zł

- uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące sierpień, październik i grudzień 2004r. i umorzył w tej części postępowanie podatkowe

- utrzymał w mocy decyzję organu I instancji w pozostałej części.

W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, iż na podstawie imiennych upoważnień nr [...] z dnia 15 marca 2005r. i nr [...] z dnia 29 marca 2005r. pracownicy Urzędu Celnego przeprowadzili w firmie "[...]" w dniach od 16 marca 2005r. do 25 marca 2005r. i od 30 marca 2005r. do 13 kwietnia 2005r. kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń z budżetem państwa podatku akcyzowego za okres styczeń 2003r. - maj 2004r. Została ona zakończona protokołem kontroli podpisanym dnia 13 kwietnia 2005r. przez Prezesa Zarządu - C P.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi między innymi na przyjęciu oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe od osób fikcyjnych, jak również brakiem potwierdzenia tych okoliczności przez kupujących, na podstawie upoważniania z dnia 9 maja 2005r., nr [...] przeprowadzono w spółce w dniach od 10 maja do 30 czerwca 2005r. ponowną kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń z budżetem państwa podatku akcyzowego za okres styczeń 2003r. - grudzień 2004r. w zakresie obrotu olejem opałowym. Została ona zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 30 czerwca 2005r.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych kontroli podatkowych, Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] września 2005r. nr [...] wszczął postępowanie podatkowe w sprawie nie wykonania obowiązku w zakresie podatku akcyzowego za okres od stycznia 2003r. do maja 2004r. z tytułu niezaewidencjonowanej sprzedaży gazu propan-butan do tankowania pojazdów samochodowych oraz sprzedaży oleju opałowego bez uzyskania od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze.

W dniu 22 listopada 2005r. strona złożyła wniosek o zawieszenie prowadzonego postępowania podatkowego. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2005r. nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego odmówił uwzględnienia tego wniosku. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] stycznia 2006r. nr [...], na które strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który wyrokiem z dnia 5 lipca 2006r. ją oddalił.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej