Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r.
Uzasadnienie strona 2/13

Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach notarialnych z dnia 1 marca 2007 r. (umowa darowizny stanowiąca tytuł nabycia lokalu), z dnia 20 czerwca 2012 r. (umowa sprzedaży lokalu) oraz z dnia 4 grudnia 2012 r. (nabycie kolejnego lokalu) znajdują się potwierdzenia zamieszkiwania małżonków w L., przy ulicy [...], w lokalu sprzedanym w dniu 20 czerwca 2012 r., a więc przez ponad 5 lat i 9 miesięcy. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenia złożone przez małżonków w toku czynności notarialnych dotarły odpowiednio w dniach: 6 kwietnia 2007 r, 19 lipca 2012 r. i 14 stycznia 2013 r. Stan wiedzy organu podatkowego o fakcie zameldowania jest zarejestrowany w rejestrze czynności majątkowych oraz w rejestrze podsystemu "Kontrola".

Organ pierwszej instancji decyzją z dnia [...] r. odmówił stwierdzenia nadpłaty. Organ stwierdził, że podatnik niewątpliwie spełnił jeden z warunków koniecznych do skorzystania z ulgi meldunkowej, ponieważ ze złożonego zaświadczenia Prezydenta Miasta L. z dnia [...] r. o adresach i okresach zameldowania wynika, że pod adresem lokalu zbytego w dniu 20 czerwca 2012 r. był zameldowana przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia lokalu. Jednak, według organu podatkowego, nie można uznać, że wymagane przepisami prawa oświadczenie o spełnieniu warunków zwolnienia podatkowego wpłynęło do organu w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2013 r. w przewidzianej prawem pisemnej formie. W aktach notarialnych podano dane dotyczące adresu zamieszkania podatnika i jego małżonki, jednak nie ma w nich wzmianek o zameldowaniu w lokalu ani oświadczenia o zameldowaniu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Sporządzony przez notariusza i przesłany organowi wypis aktu notarialnego potwierdzającego nabycie czy sprzedaż lokalu mieszkalnego, zawierający informację o zamieszkiwaniu w lokalu nie może zastąpić oświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. oraz złożonego w terminie wynikającym z tego przepisu.

W odwołaniu pełnomocnik podatnika zarzucił naruszenie:

1. art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. w związku z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn poprzez opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny;

2. art. 21 ust. 21 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., poprzez jego nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia oznacza złożenie przez podatnika odrębnego pisma, podczas gdy przepisy prawa nie określały ani formy ani treści oświadczenia składanego organowi podatkowemu;

3. art. 30e ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że podatnik uzyskała dochód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, który podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Strona 2/13