Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Wałejko (sprawozdawca) Sędziowie WSA Monika Kazubińska-Kręcisz, NSA Danuta Małysz Protokolant starszy asystent sędziego Anna Gilowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. sprawy ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2012 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz S. D. [...] zł [...] złote) z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją z [...] r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (organ, organ odwoławczy), po rozpatrzeniu odwołania S. D. (podatnik, skarżący, strona) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. (organ pierwszej instancji) z [...] r., odmawiającą skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2012 r.

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy.

W dniu 19 stycznia 2017 r. podatnik złożył zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2012 (na formularzu PIT-38) deklarując podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, o których mowa w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm. - dalej także "u.p.d.o.f.") w wysokości [...] zł. Wykazany w deklaracji podatek został zapłacony z odsetkami w dniach 23 i 27 stycznia 2017 r.

Wnioskiem złożonym w dniu 7 czerwca 2018 r. wraz z korektą zeznania podatkowego PIT-38 za 2012 r. podatnik zwrócił się do organu pierwszej instancji o stwierdzenie nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości za 2012 r.

W korekcie zeznania podatnik wykazał podatek za 2012 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w latach 2007-2008, w kwocie 0,00 zł, wyjaśniając, że uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości dochód korzystał ze zwolnienia podatkowego, tzw. ulgi meldunkowej.

Z akt sprawy wynika, że podatnik i jego małżonka A. D. (podatniczka) w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców podatniczki odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Małżonkowie zamieszkiwali w nabytym lokalu, będąc zameldowanymi na pobyt stały, już dwa lata przed jego nabyciem, co jest poświadczone zaświadczeniami wydanymi przez Prezydenta Miasta L.. Na podstawie umowy z dnia 20 czerwca 2012 r. małżonkowie sprzedali lokal mieszkalny za [...] zł, a następnie na podstawie umowy z dnia 4 grudnia 2012 r. kupili odrębną własność innego lokalu mieszkalnego.

Według uzasadnienia wspólnie złożonego wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatnik i jego małżonka w toku czynności sprawdzających, w obliczu ogromnej zaległości podatkowej, rosnących kilkuletnich odsetek, konsekwencji karno-skarbowych i widma egzekucji administracyjnej ulegli presji organu podatkowego i zadeklarowali a następnie zapłacili podatek po [...] zł każde z nich. Podatnicy wyjaśnili, że otrzymując wezwania od organu podatkowego przeżywali stres i byli zagubieni w gąszczu skomplikowanych i niejasnych przepisów prawa podatkowego. Według podatników zostali oni wprowadzenie w błąd przez organ podatkowy w 2012 r. co do konsekwencji podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 20 czerwca 2012 r. Otrzymali bowiem w czasie wizyty w urzędzie skarbowym błędne wyjaśnienie, że okres 5-letni już minął, co w rzeczywistości dotyczyło okresu istotnego dla podatku od spadków i darowizn, a nie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto błędnie wyjaśniono, że dokonując nabycia kolejnego mieszkania za środki uzyskane ze sprzedaży lokalu w dniu 20 czerwca 2012 r. "nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym".

Strona 1/13