Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz (spr.), Sędziowie Asesor WSA Małgorzata Fita,, Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk, Protokolant Asystent sędziego Monika Bartmińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 czerwca 2007 r. sprawy ze skargi [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 roku - oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją z dnia [...], Nr [...], Dyrektor Izby Celnej, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "[...]" w R. od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2003r. w wysokości:

- styczeń 7.744,00 zł

- luty 61.604,00 zł

- marzec 98.993,00 zł

- kwiecień 8.616,00 zł

- maj 23.503,00 zł

- czerwiec 21.518,00 zł

- lipiec 45.070,00 zł

- sierpień 88.887,00 zł

- wrzesień 111.301,00 zł

- październik 39.733,00 zł

- listopad 76.213,00 zł

- grudzień 25.323,00 zł

- utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie.

W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że na podstawie imiennych upoważnień nr [...] z dnia [...] marca 2005r. i nr [...] z dnia [...] marca 2005r. pracownicy Urzędu Celnego przeprowadzili w firmie "[...]" kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń z budżetem państwa podatku akcyzowego za okres styczeń 2003r. - maj 2004r., która została zakończona protokołem kontroli podpisanym w dniu 13 kwietnia 2005r. przez Prezesa Zarządu - C. P.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi między innymi na przyjęciu oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe od osób fikcyjnych, jak również brakiem potwierdzenia przez kupujących tych okoliczności, na podstawie upoważniania z dnia 9 maja 2005r. nr [...] przeprowadzono w spółce w dniach od 10 maja 2005r. do 30 czerwca 2005r. ponowną kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczeń z budżetem państwa podatku akcyzowego za okres styczeń 2003r. - grudzień 2004r. z tytułu obrotu olejem opałowym. Została ona zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 30 czerwca 2005r.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych kontroli podatkowych, Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] września 2005r. nr [...] wszczął przeciwko firmie "[...]" postępowanie podatkowe w sprawie nie wykonania obowiązku w zakresie podatku akcyzowego za okres od stycznia 2003r. do maja 2004r. z tytułu niezaewidencjonowanej sprzedaży gazu propan-butan do tankowania pojazdów samochodowych oraz sprzedaży oleju opałowego bez uzyskania od nabywców oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze.

Spółka w dniu 22 listopada 2005r. złożyła wniosek o zawieszenie prowadzonego postępowania podatkowego, którego organ I instancji postanowieniem z dnia [...] grudnia 2005r. nr [...] nie uwzględnił, a Dyrektor Izby Celnej rozstrzygnięcie to podtrzymał w postanowieniu z dnia [...] stycznia 2006r., nr [...]. Skarga wniesiona od tego ostatniego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, została oddalona wyrokiem z dnia 5 lipca 2006r.

W dniu [...] lutego 2006r. Naczelnik Urzędu Celnego decyzją nr [...] określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, za poszczególne miesiące 2003r. w łącznej kwocie 566.404,00 zł, z czego do zapłaty kwotę 534.593,00 zł. Decyzja ta została następnie uchylona w całości i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzją Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2006r. nr [...].

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej