Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. oraz za styczeń 2012 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Wałejko Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz, WSA Andrzej Niezgoda (sprawozdawca) Protokolant starszy asystent sędziego Anna Strzelec po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do października 2011 r. oraz za styczeń 2012 r. I. oddala skargę; II. przyznaje doradcy podatkowemu I. S. wynagrodzenie w kwocie [...]zł ([...]), w tym VAT z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, dalej: "Dyrektor Izby Administracji Skarbowej", "organ odwoławczy", po rozpatrzeniu odwołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością G. , dalej: "spółka", "strona", "skarżąca", od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W., dalej: Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej", "organ pierwszej instancji", z dnia [...] określającej w podatku od towarów i usług: zobowiązanie podatkowe za maj 2011 r. w kwocie [...]zł; lipiec 2011 r. w kwocie [...]zł; październik 2011 r. w kwocie [...]zł; kwotę podatku do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2011 r. w wysokości [...] zł; nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za grudzień 2010 r. w kwocie [...]zł; luty 2011 r. w kwocie [...]zł; marzec 2011 r. w kwocie [...]zł; kwiecień 2011 r. w kwocie [...]zł; maj 2011 r. w wysokości [...] zł; czerwiec 2011 r. w kwocie [...]zł; lipiec 2011 r. w wysokości [...] zł; sierpień 2011 r. w kwocie [...]zł; wrzesień 2011 r. w kwocie [...]zł oraz za styczeń 2012 r. w kwocie [...]zł, uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w części dotyczącej określenia w podatku od towarów i usług kwoty do przeniesienia na następny miesiąc za grudzień 2010 r. oraz kwoty do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2011 r. i w tym zakresie umorzył postępowanie w sprawie, w pozostałej części utrzymał decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w mocy.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił spółce zobowiązanie podatkowe za maj 2011 r., lipiec 2011 r. oraz październik 2011 r.; kwotę podatku do zwrotu na rachunek bankowy za styczeń 2011 r.; nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za grudzień 2010 r., miesiące od lutego do września 2011 r. i styczeń 2012 r. w wysokości wskazanej w sentencji decyzji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, że spółka nie miała prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez [...] G. Sp. z o.o. nr [...]/2011 z dnia [...] lutego 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] marca 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] kwietnia 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] kwietnia 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] czerwca 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] sierpnia 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] października 2011 r.; nr [...]/2011 z dnia [...] sierpnia 2011 r. (wartość w/w faktur łącznie: kwota netto [...] zł, podatek obliczony według stawki 23% - [...] zł), które nie dokumentują faktycznych nabyć dokonanych przez podatnika.

W konsekwencji organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że wykazując w deklaracjach składanych w celu rozliczenia podatku od towarów i usług podatek naliczony z tych faktur, spółka zawyżyła kwoty podatku do przeniesienia na następny miesiąc za luty, marzec, maj, lipiec, sierpień 2011 r. i styczeń 2012 r. a także zaniżyła zobowiązanie podatkowe za miesiące: maj, lipiec i październik 2011 r. Ponadto w wyniku wskazanych nieprawidłowości spółka zawyżyła również podatek do przeniesienia na następny miesiąc wykazany w złożonych deklaracjach za miesiące: kwiecień, czerwiec i wrzesień 2011 r. Zmiana rozliczenia za grudzień 2010 r. dokonana przez organ podatkowy pierwszej instancji wynika wyłącznie z uwzględnienia w rozliczeniu za ten miesiąc kwoty podatku z przeniesienia z listopada 2010 r. w wysokości określonej w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] Z kolei zmiana rozliczenia za styczeń 2011 r. wynika wyłącznie z uwzględnienia kwoty z przeniesienia z grudnia 2010 r. W toku postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2011 r.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej