Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/11

- [...] zł - opłaty sądowe na podstawie art. 44 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W związku z powyższymi ustaleniami organ podatkowy przyjął, iż udokumentowane koszty nabycia przedmiotowej nieruchomości stanowią kwotę [...]zł. Natomiast po ich podwyższeniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyniosły [...] zł.

Od decyzji organu pierwszej instancji podatnik, reprezentowany przez pełnomocnika, złożył odwołanie, w którym zarzucił, po pierwsze, naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez niewłaściwe stosowanie art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2008 r. i przyjęcie, że wystąpiło źródło przychodów podlegające opodatkowaniu w sytuacji zameldowania podatnika w zbytym w 2011 r. lokalu przez 34 lata. Ponadto zarzucił naruszenie następujących przepisów prawa procesowego:

-art. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania, pod z góry założoną tezę,

- nart. 122 Ordynacji podatkowej poprzez niepodjęcie żadnych działań w toku postępowania podatkowego w celu wyjaśnienia stanu faktycznego,

- art. 188 Ordynacji podatkowej poprzez niezebranie kompletnego materiału dowodowego,

- art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie błędnej oceny dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego,

- art. 194 Ordynacji podatkowej poprzez nieuznanie aktu notarialnego będącego dokumentem urzędowym zawierającego adres zameldowania oraz oświadczenia woli podatnika.

W uzasadnieniu odwołania podniesiono, że organ podatkowy pierwszej instancji odmawiając umorzenia postępowania w sprawie pominął konstytucyjne normy określone w art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 3 i art. 2 Konstytucji. W opinii pełnomocnika określony decyzją podatek jest nieproporcjonalny i niesprawiedliwy. Organ nałożył na emeryta gigantyczne zobowiązanie w sytuacji, gdy ze względów zdrowotnych sprzedaje on mieszkanie położone na IV piętrze i równocześnie wydatkuje przychód ze sprzedaży, kupując mieszkanie na parterze. Oprócz pominięcia norm konstytucyjnych organ pierwszej instancji w toku czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego naruszył następujące przepisy Ordynacji podatkowej:

- art. 145 § 1 poprzez doręczanie pism na niewłaściwy adres,

- art. 178 poprzez nieudostępnienie akt sprawy,

- art. 216 poprzez nieustosunkowanie się do pism strony z wnioskami dowodowymi i nie wydanie postanowień,

- art. 139 poprzez przewlekłe prowadzenie postępowania.

Ponadto, zdaniem pełnomocnika, organ pierwszej instancji nie podjął żadnych merytorycznych działań w celu zebrania materiału dowodowego. Świadczy to o tym, że organ podatkowy rozstrzygnął sprawę na etapie czynności sprawdzających, a postępowanie było prowadzone przewlekle pod z góry założoną tezę, czego dowodem jest analiza sporządzona na etapie czynności sprawdzających w całości przeniesiona do decyzji. Analiza została sporządzona przez obecnego Dyrektora Izby Skarbowej, wobec powyższego pełnomocnik wniósł o wyłączenie ze sprawy organu podatkowego drugiej instancji.

Strona 2/11