Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Niezgoda (sprawozdawca) Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz WSA Grzegorz Wałejko Protokolant Referent stażysta Paweł Kobylarz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 17 marca 2017 r. sprawy ze skargi H. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu zbycia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. na rzecz H. B. [...] zł ([...]) z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, dalej: "Dyrektor Izby Skarbowej", "organ odwoławczy", po rozpatrzeniu sprawy z odwołania H. B., dalej: "podatnik", "strona", "skarżący", od decyzji Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w [...], dalej: "Naczelnik Urzędu Skarbowego", "organ pierwszej instancji", z dnia [...] kwietnia 2016 r., w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w [...] przy ul. [...] przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w kwocie [...]zł, uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i określił wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia wskazanej nieruchomości w 2011 r. w kwocie [...]zł.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynika, iż aktem notarialnym z dnia [...] lutego 2011 r. podatnik dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej wskazany wyżej lokal mieszkalny - przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie - za kwotę [...]zł. Lokal ten podatnik nabył bowiem w dniu [...] września 2007 r. aktem notarialnym, z chwilą przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wprawo odrębnej własności.

Kwotę uzyskaną ze zbycia wskazanego wyżej lokalu mieszkalnego, który znajdował się na IV piętrze, przeznaczył na nabycie własności lokalu mieszkalnego w [...], znajdującego się na parterze (akt notarialny z dnia [...] marca 2011 r.) oraz na prace wykończeniowe w nabytym lokalu. Konieczność zbycia lokalu znajdującego się na IV piętrze i nabycia lokalu na parterze podatnik motywował ograniczoną zdolnością ruchową wynikającą ze stanu zdrowia.

Z treści aktu notarialnego z dnia [...] września 2007r. wynika, że podatnik był członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i jednocześnie nie posiadał wobec spółdzielni żadnych zobowiązań finansowych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Na podstawie materiałów zebranych w toku postępowania organ pierwszej instancji ustalił, iż koszty nabycia kształtują się w następujący sposób:

- [...] zł (po denominacji) - lokatorski wkład mieszkaniowy, wniesiony w dacie uzyskania przydziału tj. [...] maja 1977 r.;

- [...] zł - spłata kredytu lokatorskiego, dokonywana w miesięcznych ratach wraz z opłatami czynszu;

- [...] zł - splata pozostałej części kredytu w formie wpłaty w dniu [...] sierpnia 2007 r..;

oraz opłaty wymienione w akcie notarialnym z dnia [...] września 2007 r,. tj.:

- [...] zł - wynagrodzenie na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych:

- [...] zł - podatek VAT 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

- [...] zł - opłaty sądowe na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398);

Strona 1/11