Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności
Uzasadnienie strona 5/5

Natomiast nieprawidłowe (niezgodne z prawem) umorzenie postępowania zażaleniowego przez organ miało ten skutek, że pozostało w obrocie prawnym postanowienie organu I instancji o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej już uchylonej. Jest to więc rozstrzygnięcie niezgodne z prawem. Raz jeszcze należy podkreślić, że rygor natychmiastowej wykonalności może dotyczyć wyłącznie takich decyzji nieostatecznych, które okazały się być zgodne z prawem. Co więcej, umorzenie postępowania zażaleniowego w powyższych okolicznościach może błędnie sugerować, że spółka ma obowiązek wykonać decyzję wyeliminowaną z obrotu prawnego. Zatem nie można zaakceptować zaskarżonego postanowienia także z punktu widzenia art. 120, art. 121 § 1 o.p., z których wynika powinność organu działania zgodnego z prawem i postępowania w sposób budzący zaufanie podatników do organów podatkowych. Skoro organ pozostawił w obrocie prawnym postanowienie organu I instancji o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, to nadal wywołuje ono określone skutki prawne. Z tego punktu widzenia spółka ma pełne prawo domagać się rozpatrzenia jej zażalenia, zwłaszcza kiedy organ w uzasadnieniu umorzenia postępowania zażaleniowego sam stwierdza, że przestała już istnieć przesłanka z art. 239a o.p., wobec uchylenia decyzji nieostatecznej objętej spornym rygorem. Aktualnie należy uznać za utrwalone stanowisko, zgodnie z którym wydanie decyzji ostatecznej w sprawie nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania zażaleniowego, dotyczącego rygoru natychmiastowej wykonalności, nadanego decyzji nieostatecznej, by wymienić m.in. orzeczenia w sprawach sygn.: I FSK 2162/13, I FSK 674/13, II FSK 509/13, II FSK 2638/12 czy I FSK 794/13 (wszystkie dostępne na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl). Tej treści zapatrywanie prawne jest jak najbardziej zasadne i adekwatne do okoliczności analizowanej sprawy. Właśnie ono zostało zaakceptowane u podstaw uchwały w sprawie sygn. I FPS 8/13, o której wyżej.

Z powodów omówionych wyżej zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 ze zm. - p.p.s.a.). W myśl znowelizowanego brzmienia art. 152 p.p.s.a. uwzględnienie skargi oznacza, że uchylone postanowienie nie wywołuje skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku (por. art. 2 ustawy nowelizującej - Dz.U.2015.658).

Orzeczenie o kosztach postępowania sądowego uzasadnia art. 200 i art. 205 § 2 - § 4 tej ustawy.

Strona 5/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze