Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz, Sędziowie WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca),, NSA Anna Kwiatek, Protokolant Referent stażysta Radosław Kot, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r. sprawy ze skargi W. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną decyzją z dnia [...], Dyrektor Izby Skarbowej po łącznym rozpatrzeniu odwołań - z dnia 23 czerwca 2009 r. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...] i z dnia [...] października 2009 r. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2009 r., znak: [...], wydanej w rezultacie wymiaru uzupełniającego dokonanego na mocy postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2009 r. znak: [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie 586.288 zł - uchylił w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] października 2009 r. znak: [...] i ustalił W. C. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 567.954 zł.

Z akt sprawy wynikało, iż decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r., znak: [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w wysokości 282.084 zł.

Od powyższej decyzji złożono odwołanie w którym wniesiono o uchylenie w/w decyzji i umorzenie postępowania podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia [...] września 2009 r. zwrócił akta sprawy organowi podatkowemu pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego poprzez zmianę dotychczasowej decyzji, gdyż zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w kwocie niższej, niż wynika to z prawa podatkowego (art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej decyzją z dnia [...] października 2009 r., wydaną w rezultacie wymiaru uzupełniającego zmienił w/w decyzję z dnia [...] czerwca 2009 r. i ustalił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 rok w wysokości 586.288 zł.

Podstawą wydania decyzji były ustalenia poczynione w trakcie postępowania kontrolnego przeprowadzonego w zakresie źródeł pochodzenia majątku, wskazujące na poniesienie przez W. C. w 2004 r. wspólnie z żoną, wydatków w kwocie 1.563.434,94 zł, które nie miały pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. W związku z tym, że pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa organ podatkowy pierwszej instancji określił przypadający na podatnika dochód nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 781.717 zł, od którego wyliczono podatek według stawki 75 %, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Strona 1/16