Sprawa ze skargi "A." Spółka z o. o. w G. na dwie decyzje Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła
Tezy

Nowe okoliczności o jakich mowa w art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa przedstawiają określony stan faktyczny i prawny, który istniał w chwili wydawania przez organ decyzji ostatecznej, lecz nie był on znany organowi z niezależnych od tego organu przyczyn mający wpływ na status prawny strony. tj. zakres jego praw i obowiązków, a w konsekwencji na treść merytorycznego rozstrzygnięcia.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi "A." Spółka z o. o. w G. na dwie decyzje Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Dyrektora Urzędu Celnego w B.-P.- z dnia 13 lutego 1998 r. (...); (...).

Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżonymi decyzjami na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./, par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy /Dz.U. nr 145 poz. 670 ze zm. /, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzje Dyrektora Urzędu Celnego w B.-P. (...) z dnia 13 lutego 1998 r. dotyczącą decyzji ostatecznej zawartej w JDA SAD (...) z dnia 21 października 1997 r. oraz (...) z dnia 13 lutego 1998 r. dotyczącą decyzji ostatecznej zawartej w JAD SAD (...) z dnia 16 października 1997 r.

W uzasadnieniu swoich decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł podał między innymi, że decyzjami zawartymi w ww. Jednolitych Dokumentach Administracyjnych SAD, dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym towar deklarowany jako "oleje ropy naftowej - oleje ciężkie - oleje opałowe o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent", klasyfikując go, zgodnie z wnioskiem strony i załączonym pozwoleniem przywozu /../ z dnia 13 października 1997 r., według kodu PCN 2710 0 74 0, ze stawką celną autonomiczną- 25 procent.

Do zgłoszenia celnego załączono białoruski certyfikat analizy nr 809 z dnia 10 października 1997 r., stwierdzający, iż przedmiotowy olej destyluje w 10 procent przy temperaturze nie niższej niż 201 st. C, w 70 procent przy temperaturze 322 st. C i zawiera ok. 0,12 procent siarki.

Treść powyższego certyfikatu, w świetle uwag dodatkowych do pozycji 2710 taryfy celnej, nie wskazywała na rodzaj przywiezionego produktu.

W trakcje rewizji celnej, na zlecenie importera, firma kontrolna "E." pobrała próbki towaru, które, po uśrednieniu, poddano analizie chemicznej. (...)

Z uwagi na fakt, iż parametry fizyko-chemiczne produktu nie odpowiadały parametrom fizyko-chemicznym "ciężkiego oleju opałowego", na przywóz którego strona posiadała pozwolenie, Dyrektor UC w T. /obecnie B.-P./, postanowieniami z dnia 20 listopada 1997 r. wznowił z urzędu postępowanie w niniejszej sprawie, w trybie art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa.

Celem potwierdzenia wyników badań zawartych w "Świadectwie analizy" "E.", organ celny, pismem (...) z dnia 10 października 1997 r., zwrócił się do ITN w Krakowie z prośbą o wykonanie dodatkowej analizy próbki spornego towaru. (...)

Biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, Dyrektor UC w B.-P. wydał decyzje (...) z dnia 13 lutego 1998 r., którymi dokonał ponownego ustalenia klasyfikacji taryfowej i wymiaru cła od towaru dopuszczonego do obrotu (...), uznając, iż sporny produkt, jako olej opałowy lekki, powinien być zaklasyfikowany do kodu PCN 2710 00 67 9, ze stawką celną autonomiczną- 35 procent.

Strona 1/9