Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. w przedmiocie wymiaru cła
Tezy

Nowe okoliczności o jakich mowa w art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa przedstawiają określony stan faktyczny i prawny, który istniał w chwili wydawania przez organ decyzji ostatecznej, lecz nie był on znany organowi z niezależnych od tego organu przyczyn mający wpływ na status prawny strony, tj. zakres jego praw i obowiązków, a w konsekwencji na treść merytorycznego rozstrzygnięcia.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Zakład w W. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 10 lutego 1999 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w B. P. z dnia 12 lutego 1998 r. (...), (...).

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżoną decyzją na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kpa /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./, par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy /Dz.U. nr 145 poz. 670/, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w T. (...) z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie dotyczącej decyzji ostatecznej zawartej w JDA SAD (...) z dnia 14 marca 1997 r. oraz zażalenia z dnia 25 lutego 1998 r. na postanowienie Dyrektora Urzędu Ceł (...) z dnia 12 lutego 1998 r.

W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł podał m.in., iż jednolitym dokumentem administracyjnym SAD (...) z dnia 14 marca 1997 r., dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako "olej opałowy o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent, klasyfikując go zgodnie z wnioskiem strony i załączonym pozwoleniem przywozu (...) z dnia 12 marca 1997 r., według kodu PCN 2710 00 74 0 ze stawką celną zawieszoną - 25 procent. Do zgłoszenia celnego załączono białoruski certyfikat analizy nr 224 z dnia 9 marca 1997 r. stwierdzający, iż przedmiotowy olej destyluje w 10 procent przy temperaturze 191 st. C., w 70 procent przy temperaturze 309 st. C. i zawiera około 0,0063 procent siarki.

Wyniki zawarte w Certyfikacie jakości z dnia 19 marca 1997 r. wystawionym po dacie odprawy celnej /Raport kontrolny (...)/, wskazywały na olej o następujących parametrach fizyko-chemicznych:

- początek destylacji oleju - 138 st. C.

- do temperatury 250 st. C. przedestylowało 51 procent oleju,

- do temperatury 350 st. C. przedestylowało 90 procent oleju

- koniec destylacji oleju 364 st. C.

- zawartość siarki: 00,084 procent wag.

Z uwagi na fakt, iż parametry fizyko-chemiczne produktu nie odpowiadały parametrom fizyko-chemicznym "ciężkiego oleju opałowego", na przywóz którego strona posiadała pozwolenie, organ I instancji zwrócił się do SGS "S.-P." z prośbą o wydanie próbek olejów odprawionych między innymi według JDA SAD (...). Uzyskane w ten sposób próbki towaru zostały przekazane do Instytutu Technologii Nafty w K., celem dokonania analizy chemicznej. Instytut Technologii Nafty, przesłał tekst sprawozdania z badań przeprowadzonych w tamtejszym Instytucie w dniach 10.06.1997 - 13.0619.97 r. Wyniki oznaczenia składu frakcyjnego uśrednionej próbki oleju opałowego, przywiezionego według JDA SAD (...) z dnia 14 marca 1997 r. wykonane metodą destylacji normalnej (...), potwierdziły, iż przedmiotem importu w niniejszej sprawie był olej o następujących parametrach

Strona 1/13