Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła
Tezy

1. Nowe okoliczności, o jakich mowa w art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa przedstawiają określony stan faktyczny i prawny, który istniał w chwili wydawania przez organ decyzji ostatecznej, lecz nie był on znany organowi z niezależnych od tego organu przyczyn mający wpływ na status prawny strony, tj. zakres jego praw i obowiązków, a w konsekwencji na treść merytorycznego rozstrzygnięcia.

2. Organ celny nie miał podstaw do wznowienia postępowania, bowiem wbrew twierdzeniu organów obu instancji nie wyszły na jaw nowe okoliczności.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi PHU "R.-O." Spółka z o.o. w G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 27 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie wymiaru cła - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w T. z dnia 27 listopada 1997 r. (...), (...).

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./ oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /t.j. Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312 ze zm./ par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy /Dz.U. nr 151 poz. 737/, Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w T. (...) z dnia 27 listopada 1997 r. /sprostowanej postanowieniem z dnia 22 stycznia 1999 r./, w sprawie dotyczącej decyzji ostatecznej zawartej w (...) z dnia 30 września 1996 r.

W uzasadnieniu swojej decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł podał między innymi, że Jednolitym Dokumentem Administracyjnym (...) z dnia 30 września 1996 r., dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako "oleje opałowe o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent", klasyfikując go, zgodnie z wnioskiem strony i załączonym pozwoleniem przywozu (...) z dnia 5 sierpnia 1996 r. według kodu PCN 2710 00 74 0, ze stawką celną zawieszoną - 15 procent.

Do zgłoszenia celnego załączono białoruski certyfikat analizy nr 855 z dnia 23 września 1996 r., stwierdzający, iż przedmiotowy olej destyluje w 10 procent przy temperaturze 233 st.C i zawiera ok. 0,21 procent siarki.

Treść powyższego certyfikatu, w świetle uwag dodatkowych do pozycji 2710 taryfy celnej, nie wskazywała na rodzaj przywiezionego produktu.

W trakcie rewizji celnej, SGS S.-P. pobrał próbki towaru do analizy w Centralnym Laboratorium Naftowym w W. Wyniki badań, ujęte w certyfikacie jakości wystawionym przez SGS S.-P. z dnia 30 września 1996 r. (...) nie odpowiadały parametrom fizyko-chemicznym "ciężkiego oleju opałowego" objętego wnioskowanym kodem PCN i wpłynęły do Urzędu Celnego w dniu 11 października 1996 r. - tzn. po dokonaniu odprawy celnej. (...)

Organ I instancji, postanowieniem (...) z dnia 29 października 1997 r., wznowił z urzędu postępowanie w niniejszej sprawie /w trybie art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa/, a następnie wydał decyzję (...) z dnia 27 listopada 1997 r. (...), którą dokonał ponownego ustalenia klasyfikacji taryfowej i wymiaru cła od towaru dopuszczonego do obrotu według JDA SAD (...) z dnia 30 września 1996 r. uznając, iż sporny produkt jako olej opałowy lekki, powinien być zaklasyfikowany do kodu PCN 2710 00 69 9, ze stawką celną autonomiczną - 35 procent. (...)

Decyzja ta, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez stronę importującą sporny towar została przez organ II instancji utrzymana w mocy decyzją z dnia 27 stycznia 1999 r. (...). W uzasadnieniu tej decyzji podano, że jedynym dokumentem potwierdzającym rzeczywisty stan spornego towaru jest certyfikat jakości SGS S.-P. stwierdzający, iż przedmiotem importu był olej opałowy o parametrach oleju napędowego, klasyfikowany według kodu PCN 2710 00 69 9 taryfy celnej. (...)

Strona 1/6