Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Podatek od towarów i usług, Podatek dochodowy od osób prawnych
Tezy

Za koszt uzyskania przychodów może być uznany tylko taki wydatek, nie wymieniony w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, który pozostaje z uzyskiwanym przychodem w bezpośrednim związku, tj. gdy w normalnych okolicznościach poniesienie wydatku pociąga za sobą uzyskanie określonego przychodu.

Prowadzenie rokowań zmierzających do nabycia majątku, stanowiącego część masy upadłości, samo w sobie nie generuje przychodu, a perspektywa uzyskania przychodu jest w takim przypadku nie tylko odległa, ale i niepewna.

Uzasadnienie strona 1/5

Jak wynika z akt podatkowych, w okresie od sierpnia do października 1997 roku w "L." spółce z o.o. w L. prowadzona była kontrola przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej.

W toku tej kontroli ujawniono, iż na podstawie faktury z dnia 31 maja 1996 r. Spółka obciążyła koszty uzyskania przychodów kwotą 20.000 zł z tytułu zapłaty za wykonanie opracowania p.n. "Analiza możliwości rozwoju Zakładu Naprawczo-Produkcyjnego spółka z o.o. dla wejścia kapitałowego inwestora strategicznego S.Z.C. S.A.". Kwota ta przekazana została wykonawcy analizy - Przedsiębiorstwu Innowacyjno-Wdrożeniowemu "K." w L. Na podstawie dokumentów przedstawionych kontrolującemu stwierdził on, że przedsięwzięcia tego nie przyjęto do realizacji, a wymienione opracowanie nie ma związku z przychodem kontrolowanej Spółki.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono, iż Spółka obciążyła koszty uzyskania przychodów także kwotą 23.379,32 zł z tytułu przekazania praw w zakresie koordynacji marketingu, promocji, reklamy i monitorowania w miesiącach listopad i grudzień 1996 r. Kwota ta przekazana została spółce "S.Z.C." według faktury z dnia 31 grudnia 1996 r. na podstawie umowy z dnia 28 października 1996 r. Kontrolujący stwierdził, że "S.Z.C." S.A. w W., jako jedyny udziałowiec kontrolowanej Spółki, aktem notarialnym z dnia 11 lipca 1996 r. wniosła aport w formie "goodwill" i "know-how" o łącznej wartości 963.600 zł, który obejmuje swą treścią czynności wymienione w par. 1 umowy z dnia 28 października 1996 r.

W konsekwencji powyższych ustaleń kontrolnych, Inspektor Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 31 października 1997 r., określił dla "L." spółki z o.o. w L. podatek dochodowy od osób prawnych za 1996 rok na kwotę 3.351 zł, zaś decyzją z dnia 31 października 1997 r., określił dla tej Spółki zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 1996 r. w kwocie 10.752 zł i za miesiąc grudzień 1996 r. w kwocie 4.430 zł oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za maj 1996 r. w kwocie 1.320 zł i za grudzień 1996 r. w kwocie 1.542 zł.

W uzasadnieniu decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Inspektor Kontroli Skarbowej podał, iż w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wymienione wyżej kwoty 20.000 zł i 23.379,32 zł nie stanowią kosztów uzyskania przychodów "L." spółki z o.o. w L. Jeśli chodzi o wydatek na wykonanie opracowania "Analiza możliwości rozwoju Zakładu Naprawczo-Produkcyjnego spółka z o.o. dla wejścia kapitałowego inwestora strategicznego "S.Z.C." S.A.", to w założeniu zrealizowanie tego przedsięwzięcia miało umożliwić wygenerowanie zysków przez spółkę "S.Z.C.", a następnie zyski te miały być przeznaczone na wykup zakładów w L. i M. Natomiast kwota 23.379,32 zł, uiszczona zgodnie z umową z dnia 28 października 1996 r. z tytułu przekazania praw w zakresie koordynacji marketingu, reklamy i monitorowania za listopad i grudzień 1996 r., nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, gdyż czynności wymienione w par. 1 tej umowy mieszczą się w zakresie wniesionego przez "S.Z.C." S.A. w aportu w formie "good-will" i "know-how", a wyróżnik "Grupa Z." w 1996 r. nie funkcjonował na rynku.

Strona 1/5