Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 1997 r.:~
Tezy

Za trafną należy uznać interpretację przepisu art. 18 ust. 2 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, iż zarówno w załączniku Nr 3, jak i Nr 5 nie zostały wymienione usługi w zakresie utwardzania terenu kostką brukową.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wiesława L. na decyzję Izby Skarbowej w R. z dnia 19 grudnia 1997 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 1997 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 11 września 1997 r. (...) w części dotyczącej ustalenia zobowiązania dodatkowego,

2. w pozostałej części skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżoną decyzją na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 ze zm./, art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, art. 10 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ - Izba Skarbowa w R. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 11 września 1997 r. (...) w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj 1997 r. w kwocie 2.943 zł, do przeniesienia na czerwiec 1997 r. oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania za ten miesiąc w kwocie 55 zł - wobec Wiesława L. prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w K.

W uzasadnieniu swojej decyzji Izba Skarbowa podała, iż w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Skarbowego w K. stwierdzono, że podatnik świadcząc usługi w zakresie sprzątania miasta, tj. oczyszczania ulic, placów i innych terenów, usuwania śniegu i lodu /KWiU 90 00 30/, których sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50. ze zm./ w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb podatku VAT oraz w deklaracji podatkowej VAT-7 wykazywał je jako opodatkowane stawką podatku VAT "0" procent.

Wartość sprzedaży usług ww. w maju 1997 r. wynosiła 13.859 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 cyt. ustawy podatnik dokonujący jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku. W wyniku kontroli stwierdzono, że podatnik nie wyodrębniał w prowadzonym rejestrze zakupu VAT wartości zakupów i kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą zwolnioną. Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Podatnik w rejestrze zakupu jak również w deklaracji podatkowej dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach w pełnej wysokości, a więc niezgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy. W wyniku kontroli ustalono te rodzaje zakupów i wartości podatku naliczonego, które zdaniem podatnika służyły zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej. Wartość tych zakupów wynosiła w maju wartość netto - 1.403,95 zł, podatek VAT - 308,85 zł. Wielkości te organ I instancji przyjął jako właściwe i na ich podstawie dokonał wyliczenia wysokości podatku naliczonego przysługującego podatnikowi do odliczania w oparciu o art. 20 ust. 3 cyt. ustawy.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w maju 1997 r. dokonał podatnik sprzedaży usług /robót budowlanych/ utwardzenia placu na terenie Stacji Bazowej PTK "C." kostką brukową. Na sprzedaż tę wystawił fakturę VAT (...) z dnia 4 maja 1997 r. na wartość netto 8.775,48 zł, podatek VAT według stawki 7 procent - 614,28 zł. W fakturze tej powołał się podatnik na symbol SWW 145. Symbol SWW 145 posiadają wyroby z betonu i zgodnie z poz. 61 załącznika Nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług ich sprzedaż podlega opodatkowaniu według stawki 7 procent.

Strona 1/3